Miljø og klimaændringer

Regionale udviklingspolitikker skal være bæredygtige. Der er afsat flere midler end nogensinde til miljøvenlige initiativer for 2007-2013. Miljø kan være en kilde til økonomisk vækst, enten ved at miljøinitiativer opmuntrer til innovativ og ren teknologi, effektiv energianvendelse og økoturisme, eller ved at gøre områder mere attraktive gennem beskyttelse af naturlige levesteder.

I alle EU's politikker kræves der bæredygtig udvikling og en høj grad af miljøbeskyttelse. Derfor skal EU-landene udarbejde miljøkonsekvensanalyser og høre miljømyndighederne og offentligheden, når de gennemfører bestemte typer projekter – også når de får støtte fra samhørighedsprogrammerne. Ud over spørgsmålet om overholdelse af miljøkravene, understreger de juridiske bestemmelser og retningslinjerne for regionalpolitikken, at der skal indgå økonomiske, sociale og miljømæssige mål. En bæredygtig regionalpolitik forudsætter, at miljøet respekteres. Derfor bidrager EU's regionalpolitik til bæredygtigheden ved at støtte miljøvenlig teknologi og initiativer til bæredygtig transport, energi og infrastruktur samt initiativer til beskyttelse af vand-, luft- og jordkvaliteten.

Regioner i hele EU vil i stigende grad mærke klimaændringernes virkninger og stå over for nye udfordringer i form af energiforsyning og energieffektivitet. Disse udfordringer varierer fra den ene region til den anden. Mens 7 % af EU's befolkning bor i områder, der kan blive ramt af oversvømmelser, bor omkring 9 % i områder, der ikke får regn i over 120 dage om året. Klimaændringernes samlede konsekvenser vil betyde store udfordringer for EU-borgernes livskvalitet, men de vil også medføre sektorspecifikke udfordringer i visse EU-regioner, f.eks. for turisme og landbrug.

Samhørighedspolitikken kan spille en vigtig rolle ved at støtte arbejdet med tilpasningen til klimaændringerne og minimere de negative konsekvenser på regionalt plan. Den kan støtte tilpasninger til ny infrastruktur eller tilpasning af eksisterende infrastruktur. Den støtter økoinnovation, beskyttelse mod miljørisici og rene virksomheder, og den kan skabe nye markedsmuligheder for virksomhederne.

Fra 2007 til 2013 er det samlede beløb til miljøprogrammer fra strukturfondene og Samhørighedsfonden fordoblet i forhold til den foregående periode. Beløbet er nu 100 milliarder euro – eller 30 % af de samlede bevillinger. Halvdelen er øremærket til direkte infrastrukturinvesteringer i forbindelse med vand- og spildevandsbehandling, rensning af forurenede områder, forureningsreduktion samt støtte til naturbeskyttelse og risikoforebyggelse. Den anden halvdel går til indirekte investeringer med miljøvirkninger på områder som transport- og energisystemer, økoinnovation, miljøstyring for virksomheder, fornyelse af by- og landområder og økoturisme. For eksempel er der øremærket over 7 milliarder euro til energieffektivitet og vedvarende energi.

 

Links:

Seneste opdatering: