Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Politiky regionálního rozvoje musejí být udržitelné. Na období 2007–2013 bylo vyčleněno historicky nejvíce prostředků na iniciativy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Investicemi do ochrany životního prostředí lze zvýšit hospodářský růst, a to například podporou inovativních ekologických technologií, propagací účinného využívání energie, rozvojem ekoturistiky nebo zvyšováním přitažlivosti lokalit ochranou přírodních stanovišť.

Ve všech politikách Evropské unie se zdůrazňuje udržitelný rozvoj a vysoká míra ochrany životního prostředí. Z tohoto důvodu mají členské státy povinnost provádět hodnocení dopadů na životní prostředí. Navíc musejí před zahájením určitých typů projektů požádat o vyjádření veřejnosti a úřadů na ochranu životního prostředí. Týká se to rovněž projektů, které jsou spolufinancovány z programů politiky soudržnosti. Kromě povinnosti vypracovat uvedené hodnocení dopadu se v právních předpisech a směrnicích upravujících regionální politiku klade důraz na zohledňování hospodářských, sociálních a environmentálních cílů. Udržitelnost regionálního rozvoje lze zachovat pouze tehdy, budou-li se zohledňovat otázky životního prostředí. Regionální politika EU proto přispívá k dosahování udržitelnosti tím, že propaguje ekologické technologie, iniciativy v oblasti udržitelnosti dopravy, energetiky a infrastruktury i opatření zaměřená na ochranu vodních zdrojů, ovzduší a půdy.

Na evropské regiony budou stále více doléhat důsledky změny klimatu i nové problémy s dodávkami energie a energetickou účinností. 7 % obyvatel Evropské unie dnes žije v záplavových oblastech a přibližně 9 % v oblastech, kde nezaprší přes 120 dní v roce. Kombinace těchto různých dopadů změny klimatu ohrozí kvalitu života těchto obyvatel a zároveň se v určitých odvětvích hospodářství některých regionů EU, například v cestovním ruchu a zemědělství, objeví závažné problémy.

Politika soudržnosti může sehrát důležitou roli při snahách přizpůsobit se budoucím dopadům klimatické změny a minimalizovat negativní vlivy na regionální úrovni. Zároveň může pomoci s vytvořením nových infrastruktur a adaptací existujících infrastruktur. Podporuje ekoinovace, prevenci ekologických katastrof a ekologické podnikání a může vytvářet obchodní příležitosti pro podniky.

V období 2007–2013 se celková výše výdajů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na environmentální programy v porovnání s předešlým obdobím zdvojnásobila na 100 miliard eur, což je 30 % z celkových přidělených prostředků. Polovina této částky půjde na přímé investice do infrastruktury týkající se úpravy vod a čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných oblastí, snižování znečištění a podpory ochrany přírody a prevence. Druhá polovina prostředků se věnuje na nepřímé investice s dopadem na životní prostředí: dopravní a energetické systémy, ekoinovace, environmentální řízení podniků, obnova měst a venkova a ekoturistika. Více než 7 miliard eur je například vyčleněno na podporu energetické účinnosti a obnovitelných energií.

 

Užitečné odkazy:

Poslední aktualizace: