Līdzekļu pārvaldība

Lai gan struktūrfondi attiecināmi uz Eiropas Savienības budžetu, par to, kā tos izmanto, kopīgi atbild Komisija un dalībvalstu valdības:

Katrai darbības programmai, dalībvalsts norīko

Jauns noteikums, kas paredzēts fondu finansiālās pārvaldības vienkāršošanai

viena programma = viens fonds

Pateicoties šim principam, ERAF un ESF, papildus un ievērojot limitu, var finansēt darbības otra fonda piekritībā (ievērojot limitu 10 % no piešķīrumiem, ko Kopiena piešķīrusi katram prioritārajam virzienam kādā darbības programmā).

Šim noteikumam ir izņēmums: ERAF un Kohēzijas fonds kopīgi īsteno atbalsta darbības attiecībā uz programmām infrastruktūru un vides aizsardzības jomā.

Saistības

Budžeta saistības attiecībā uz darbības programmām īsteno pa gadiem attiecībā uz katru fondu un katru mērķi. Komisija uzņemas pirmā gada saistības pirms darbības programmas pieņemšanas. Tad tā uzņemas nākamo gadu saistības katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim.

Automātiska saistību atcelšana:

Daļu no budžeta saistībām Komisija automātiski atceļ, ja tās nav izmantotas un ja neviens maksājuma pieteikums nav saņemts otrā gada beigās pēc budžeta saistību apstiprināšanas gada (n+2).

Bulgārijai, Čehijas Republikai, Igaunijai, Grieķijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Slovākijai ir noteikts termiņš trešā gada beigas (n+3) laikā no 2007. gada līdz 2010. gadam saskaņā ar to darbības programmām.

Finansējuma nosacījumi

Fondu līdzekļu izmantojums saskaņā ar Lisabonas stratēģiju:

Fondu atbalsta darbības īstenojamas ievērojot Eiropas Savienības prioritātes konkurētspējas sekmēšanā un darba vietu radīšanā (Lisabonas stratēģija). Komisija un dalībvalstis gādā par to, lai 60% izdevumu visās dalībvalstīs, kas apstiprināti mērķim "konverģence", un 75% izdevumu, kas apstiprināti mērķim "konkurētspēja un nodarbinātība", tiktu atvēlēti šīm prioritātēm. Klikšķiniet šeit, (PDF, 106KB) lai iepazītos ar šīm izdevumu kategorijām.

Līdzfinansējuma līmeņus izsaka sliekšņi.

Līdzfinansējuma maksimālais apjoms katram mērķim ir šāds:

Atbilstīgie izdevumi

Lai izdevumi būtu atbilstīgi, tie ir jāīsteno laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2015. gada decembrim. Līdzfinansētās darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms atbilstības perioda sākuma dienas. Noteikumus paredz valsts līmenī, neskaitot izņēmumus, ko paredz katram fondam specifiski noteikumi, bet laikposmā 2000.-2006. gads noteikumi bija paredzēti Kopienas līmenī.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

IZMAIŅAS ATTIECĪBĀ UZ 2000.-2006. GADU

  • Visi finansiālās pārvaldības noteikumi attiecas arī uz Kohēzijas fondu.
  • Tagad izdevumu atbilstības noteikumus paredz valstis, nevis Kopiena.
  • Mainījušies ir līdzfinansējuma līmeņi. Provizoriskais finansējums 2000. gadā bija 7 % no fondu līdzdalības attiecīgajā darbībā (15 vecajām dalībvalstīm) un 16 % - 10 jaunajām dalībvalstīm 2004. gadā.
  • Šobrīd provizoriskais finansējums tiek dalīts pa diviem vai trim gadiem, un procenti ir mazāki.
  • Pirmo starpposma maksājumu veic tikai tad, ja dalībvalsts nosūta Komisijai aprakstu, kas raksturo tās vadības, apstiprināšanas un revīzijas iestāžu darbību.
  • Pieteikums attiecībā uz pirmo starpposma maksājumu iesniedzams ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc tam, kad Komisija pārskaitījusi pirmo provizoriskā maksājuma daļu (pretējā gadījumā valstij ir jāatmaksā šis provizoriskais maksājums).
  • Atmaksājamās summas aprēķina atsevišķi pa prioritārajiem darbības virzieniem (nevis pa pasākumiem kā tas bija 2000.-2006. gadā).
  • Noteikums n+3 ir ieviests 12 jaunajām dalībvalstīm, kā arī Grieķijai un Portugālei līdz 2010. gadam.

Skatīt fondu pārvaldību 2000.-2006. gadā