Politikas posmi

  1. Struktūrfondu budžetu un izmantojuma noteikumus pēc Komisijas priekšlikuma ar lēmumu apstiprina Padome un Eiropas Parlaments.
  2. Komisija liek priekšā Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas jomā, kas definētas ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Pamatnostādnes garantē to, ka dalībvalstis pielāgo savas programmas atbilstīgi Eiropas Savienības prioritātēm, t.i., stimulēt inovāciju un uzņēmējdarbību, sekmēt uz zinātnes atziņām balstītas ekonomikas izveidi un izveidot vairāk labāku darba vietu.
  3. Tad katra dalībvalsts, pastāvīgi sazinoties ar Komisiju, sagatavo "nacionālo pamatstratēģiju" (NPS), kas ir saskaņā ar stratēģiskajām pamatnostādnēm. Noteikumi paredz, ka pēc stratēģisko pamatnostādņu pieņemšanas dalībvalstij ir pieci mēneši, lai NPS iesniegtu Komisijai. Pamatstratēģija definē dalībvalsts izvēlēto stratēģiju un liek priekšā sarakstu, kas norāda uz "darbības programmām", kuras attiecīgā valsts plāno ieviest. Komisijai pēc NPS saņemšanas ir trīs mēneši, lai izdarītu piezīmes un, iespējams, pieprasītu papildu informāciju.
  4. Komisija pa daļai apstiprina NPS, kā arī katru darbības programmu (DP). DP atspoguļo attiecīgās valsts (un/vai reģionu) prioritātes un to, kā tā plānojusi īstenot savu plānu. Tomēr ir jāievēro viens pienākums: valstīm un reģioniem, kas atbilst mērķim "konverģence" 60 % no izdevumiem ir jāatvēl prioritātēm, kuras nosaka Eiropas Savienības stratēģija par labu izaugsmei un nodarbinātībai (Lisabonas stratēģija). Valstīm un reģioniem, kas atbilst mērķim "konkurētspēja un nodarbinātība", šī procentuālā attiecība ir 75 %. Eiropas Komisija pieņems aptuveni 450 darbības programmas laikposmam 2007.-2013. gads. DP plānošanā un vadībā piedalās ekonomikas un sociālie partneri, kā arī pilsoņu sabiedrības organizācijas.
  5. Pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumus attiecībā uz darbības programmām, dalībvalstīm un tās reģioniem ir jāīsteno šīs programmas, t.i., jāatlasa tūkstošiem projektu, kuri tiks īstenoti katru gadu, tie jākontrolē un jāizvērtē. Visu šo darbu veic īpašas katrai valstij un/vai katram reģionam savas "vadības iestādes".
  6. Komisija uzņemas izdevumu saistības lai dalībvalstis varētu sākt programmas.
  7. Komisija sedz izdevumus, ko apstiprinājušas dalībvalstis.
  8. Komisija līdz ar dalībvalstīm piedalās katras darbības programmas kontrolē.
  9. Visa plānošanas perioda laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam Komisija un dalībvalstis iesniedz stratēģiskos ziņojumus en

Papildu informācijai skatīt jaunos noteikumus par struktūrfondiem.