Koheesio- ja aluepolitiikan toteuttamisen eri vaiheet

  1. Neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät rakennerahastojen määrärahoista ja niiden käyttämistä koskevista säännöistä komission ehdotuksen perusteella.
  2. Komissio tekee ehdotuksen yhteisön koheesiopolitiikan strategisiksi suuntaviivoiksi, jotka on määritelty tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Suuntaviivoilla taataan, että jäsenvaltiot muokkaavat omia ohjelmiaan EU:n tavoitteiden mukaisiksi, eli edistämään innovaatioita ja yrittäjyyttä sekä tietoon perustuvan talouden kasvua ja luomaan uusia ja parempia työpaikkoja.
  3. Kukin jäsenvaltio laatii sitten koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen mukaisen kansallisen strategisen viitekehyksen yhteisymmärryksessä komission kanssa. Strategisten suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen jäsenvaltiolla on asetuksen mukaan viisi kuukautta aikaa toimittaa kansallinen strateginen viitekehys komissiolle. Strategisessa viitekehyksessä esitetään valtion valitsema strategia ja toimenpideohjelmat, jotka se aikoo toteuttaa. Viitekehyksen vastaanottamisen jälkeen komissiolla on kolme kuukautta aikaa kommentoida sitä ja pyytää lisätietoja.
  4. Komissio validoi kansallisen strategisen viitekehyksen tiettyjen seikkojen osalta sekä kunkin toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmissa esitetään valtion (ja/tai alueen) ensisijaiset tavoitteet ja tapa, millä ohjelmatyötä tehdään. On kuitenkin yksi velvoite: lähentymistavoitteen maiden ja alueiden menoista 60 prosenttia on kohdennettava EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian (Lissabonin strategia) mukaisiin ensisijaisiin tavoitteisiin. Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen mailla ja alueilla vastaava prosenttiluku on 75. Ohjelmakaudeksi 2007–2013 komissio hyväksyy noin 450 toimenpideohjelmaa. Ohjelmien valmisteluun ja hallintoon osallistuu myös esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoita ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.
  5. Kun komissio on hyväksynyt toimenpideohjelmat, jäsenvaltion ja sen alueiden tehtävänä on ohjelmien täytäntöönpano. Ne valitsevat vuosittain toteutettavaksi yhteensä tuhansia hankkeita ja valvovat ja arvioivat niitä. Tämän työn tekevät kunkin maan ja/tai alueen nimeämät hallintoviranomaiset.
  6. Komissio tekee maksusitoumuksen jotta jäsenvaltio voi käynnistää ohjelmat.
  7. Komissio maksaa jäsenvaltioiden todentamat menot.
  8. Komissio osallistuu kunkin toimenpideohjelman seurantaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
  9. Komissio ja jäsenvaltiot laativat vuosittain strategisen kertomuksen en koko ohjelmakauden 2007–2013 ajan.

Lisätietoa: ks. uudet koheesio- ja aluepolitiikan asetukset.