Regionalpolitikken trin for trin

  1. Budgettet for strukturfondene og de grundlæggende regler for, hvordan midlerne skal anvendes, fastlægges af Rådet og Europa-Parlamentet på grundlag af forslag fra Europa Kommissionen.
  2. Kommissionen fremlægger "Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed", der er fastlagt i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Retningslinjerne skal sikre, at medlemsstaterne tilpasser deres programmer, så de ligger på linje med EU's prioriteter, dvs. tilskynder til innovation og iværksætterånd, fremmer væksten i den videnbaserede økonomi og skaber flere og bedre job.
  3. Hvert enkelt land udarbejder derefter i dialog med Kommissionen en "national strategisk referenceramme", der skal være i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer. Ifølge reglerne skal referencerammen fremlægges for Kommissionen senest fem måneder efter retningslinjernes vedtagelse. I referencerammen fastlægger medlemsstaten sin strategi og angiver, hvilke "operationelle programmer" der er planlagt. Kommissionen har tre måneder til at fremsætte sine kommentarer til referencerammen og anmode om eventuelle supplerende oplysninger.
  4. Kommissionen godkender referencerammen og hvert enkelt operationelt program for sig. I de operationelle programmer redegør medlemsstaterne (og/eller regionerne) for deres prioriteter, og hvordan de skal føres ud i livet. Der er dog et krav, der skal opfyldes: De lande og regioner, der er omfattet af konvergensmålet, skal øremærke 60 % af deres udgifter til de prioriteter, EU har fastlagt i sin vækst og beskæftigelsesstrategi (Lissabon-strategien). For de lande, der er omfattet af målet om konkurrenceevne og beskæftigelse, er tallet 75 %. Kommissionen vil godkende ca. 450 operationelle programmer for perioden 2007 2013. Arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer er med til at planlægge og gennemføre de operationelle programmer.
  5. Når Kommissionen har godkendt de operationelle programmer, er det op til medlemsstaterne og deres regioner at føre programmerne ud i livet. Det vil sige, at de udvælger, kontrollerer og evaluerer de tusindvis af projekter, der gennemføres hvert år. Det er landets og regionernes såkaldte "forvaltningsmyndigheder", der står for dette arbejde.
  6. Kommissionen indgår betalingsforpligtelser, så medlemsstaterne kan iværksætte programmerne.
  7. Kommissionen betaler de udgifter, som medlemsstaterne har dokumentation for.
  8. Kommissionen deltager i medlemsstaternes opfølgning af hvert enkelt program.
  9. Kommissionen og medlemsstaterne fremlægger strategiske rapporter under hele programmeringsperioden 2007-2013.

Se endvidere de nye forordninger om strukturfondene.