Kryzys gospodarczy – Odpowiedź europejskiej polityki spójności

fundsEuropejski plan naprawy gospodarczej

Obecny światowy kryzys gospodarczy jest ogromnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej i wymaga szybkiej reakcji, która pozwoli zahamować jego wpływ na całą gospodarkę. Komisja Europejska, Państwa Członkowskie i międzynarodowi partnerzy UE wdrażają działania mające na celu stymulowanie inwestycji, aby generować wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Mając to na uwadze, Komisja przyjęła w październiku 2008r. komunikat zatytułowany „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania”.

Europejska polityka spójności, dysponująca środkami w wysokości 347 miliardów euro na lata 2007-2013, dostarcza poważnego wsparcia dla stabilności budżetu oraz dla inwestycji publicznych w Państwach Członkowskich i europejskich regionach w kontekście dużych ograniczeń budżetowych.

W tej sytuacji, polityka spójności zajmuje bardzo ważne miejsce w procesie mającym na celu odbudowę zaufania w gospodarkę UE i stanowi kluczowy element europejskiego planu naprawy gospodarczej. W istocie, wspierając inwestycje w infrastrukturę, przedsiębiorstwa i zatrudnienie, polityka spójności może pomóc europejskim regionom i Państwom Członkowskim w odpowiednim podejściu do wyzwań wynikających ze światowego kryzysu gospodarczego.

Rola polityki spójności w planie naprawy gospodarczej

Począwszy od października 2008r., Komisja zaproponowała szereg działań zmierzających do przyspieszenia wdrażania programów europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013, tak, aby zmobilizować jej wszystkie środki w celu wspierania wysiłków Państw Członkowskich i regionów dążących do przezwyciężenia kryzysu.

Działania te opierają się na zaleceniach dla Państw Członkowskich oraz na działaniach legislacyjnych i specjalnych działaniach nielegislacyjnych mających przyspieszyć inwestycje i uprościć realizację programów polityki spójności. Polega to na wprowadzeniu większej elastyczności, przyznaniu regionom pierwszeństwa oraz na skupieniu programów polityki spójności na inteligentnych inwestycjach.

1) Elastyczność

Przystosowanie programów polityki spójności

Zatrudnienie, przedsiębiorstwa, infrastruktura i energia oraz badania i innowacje stały się już strategicznymi priorytetami dla istniejących programów polityki spójności i zostaną priorytetowymi dziedzinami inwestycyjnymi.

W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego, Komisja Europejska, przy współpracy z Państwami Członkowskimi, zbada, czy muszą być wniesione zmiany w programach aby:

Zakończenie programów na lata 2000-2006

Komisja Europejska przedłużyła termin kwalifikalności wydatków dla programów operacyjnych na lata 2000-2006 w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich źródeł polityki spójności na ten okres planowania. Została również wprowadzona większa elastyczność przy obliczaniu końcowego wkładu UE.

Uproszczenie zarządzania finansowego

Komisja zaproponowała kilka działań w celu uproszczenia zarządzania finansowego programów • • • polityki spójności, aby zredukować procedury administracyjne. Działania te obejmują:

2) Przyznać regionom pierwszeństwo

Wzrost przepływu finansowego

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie płatności zaliczkowych dla programów na lata 2007-2013. Dodatkowe zaliczki udostępnione w kwietniu 2009 roku umożliwiły natychmiastowy dopływ gotówki w wysokości 4,5 miliardów euro na inwestycje w ramach środków finansowych przyznanych każdemu Państwu Członkowskiemu na lata 2007-2013. Powyższe fundusze zwiększyły ogólna kwotę zaliczek od 2007 roku do prawie 23,3 miliarda euro, stymulując w ten sposób szczególnie niezbędne publiczne inwestycje

Pomoc dużym projektom

W celu pomocy Państwom Członkowskim w przyśpieszeniu rozwoju dużych projektów (dla których całościowy koszt przekracza 50 milionów euro, a 25 milionów w przypadku projektów środowiskowych), Komisja Europejska proponuje:

Uproszczenie zasad regulujących pomoc państwa

Komisja jest obecnie w trakcie negocjacji z Państwami Członkowskimi mającymi na celu uproszczenie zasad odnoszących się do pomocy państwa, współfinansowanej przez politykę spójności. W praktyce oznaczałoby to, że zaliczki w postaci pomocy państwa wypłacane beneficjentom mogłyby sięgać 100% pomocy przy zachowaniu pozostałych warunków.

Dodatkowo, Komisja wprowadziła tymczasowe ramy dla zasad regulujących pomoc państwa, które powinny umożliwić Państwom Członkowskim złagodzenie skutków zamrożenia kredytów dla realnej gospodarki do 2010r. Te tymczasowe ramy proponują, z zachowaniem pozostałych warunków:

Wszystkie te działania muszą być przeprowadzone do końca 2010r.

3) Inteligentne inwestycje

Inwestować w dziedziny o silnym potencjale wzrostu

Komisja Europejska będzie współpracować z Państwami Członkowskimi w celu zmodyfikowania, jeśli zajdzie taka potrzeba, obecnych programów polityki spójności kładąc przede wszystkim nacisk na inteligentne inwestycje, takie jak: inwestowanie w efektywność energetyczną, technologie ekologiczne, usługi w dziedzinie ochrony środowiska, infrastrukturę i połączenia międzysystemowe, sieci szerokopasmowe, przewidywanie potrzeb rynku w zakresie umiejętności i dostosowywanie umiejętności do tych potrzeb lub tworzenie nowych możliwości finansowania dla MŚP (tj. dla MŚP prowadzących intensywną działalność badawczą i innowacyjną).

Utrzymanie inwestycji publicznych

Komisja zachęca Państwa Członkowskie do utrzymania na wysokim poziomie inwestycji publicznych, aby zagwarantować, że źródła polityki spójności są całkowicie uaktywnione w celu wspierania wysiłków Państw Członkowskich i regionów zmierzających do ożywienia gospodarczego.

Więcej inwestycji w efektywność energetyczną

Komisja negocjuje z Państwami C z ł o n k o w s k i m i w p r o w a d z e n i e większych udogodnień w dziedzinie efektywności energetycznej i programów na rzecz energii odnawialnych w budownictwie we wszystkich Państwach Członkowskich. Jeśli chodzi o Państwa Członkowskie, które dołączyły do Unii po 2004r., istnieje jeszcze możliwość inwestycji w sektorze budownictwa.

Promowanie przedsiębiorczości oraz wzrost współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI)

Komisja Europejska zachęca i wspomaga Państwa Członkowskie i regiony w jak najlepszym korzystaniu z inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) dla MŚP, w tym z instrumentów gwarancyjnego i finansowego pożyczek oraz poprawy środowiska gospodarczego dla mikrokredytów.

Nowa inicjatywa JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe - Wspólne Działania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie) połączy różne formy wsparcia technicznego i finansowego mikrokredytodawców nie będących instytucjami bankowymi w celu wspierania łatwego dostępu do mikrokredytów dla przedsiębiorstw w całej Europie

Kalendarz

(29 October 2010) Polityka spójności wspomaga naprawę gospodarczą

Zgodnie z raportem opublikowanym 25 października 2010 r. przez Komisję Europejską polityka spójności Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego.

Polityka spójności: reakcja na kryzys gospodarczy


(22 lipca 2009 r.) Komisja proponuje uproszczenie systemu zarządzania funduszami europejskimi, aby pomóc regionom w walce z kryzysem

Komunikat prasowy

COM(2009) 384 - COM(2009) 382 en


(12 maya 2009r.) Priorytety i wpływ polityki spójności w państwach członkowskich
Te zestawienia sporządzane przez poszczególne kraje zawierają zarys niektórych najważniejszych osiągnięć polityki spójności, priorytety inwestycyjne na lata 2007-2013 i zwięzłe informacje na temat programów współpracy terytorialnej. Fiszki


(05 maja 2009 r.)Droga do ożywienia gospodarczego: według komisarzy Hübner i Špidli polityka spójności pomoże Europie wyjść z kryzysu

Komunikat prasowy


(23 marca 2009r.) Podsumowanie odpowiedzi polityki spójności na kryzys gospodarczy de en es fr it pl


(24 lutego 2009r.) Więcej elastyczności

Komisarz Danuta Hübner ogłosiła pakiet decyzji Komisji Europejskiej mających na celu uelastycznienie wykorzystywania Funduszy Strukturalnych przez Państwa Członkowskie. Decyzje te dotyczą m.in. wydłużenia ustalonego terminu na zużytkowanie funduszy dla okresu programowania 2000-2006 oraz zagwarantowanie jak najlepszego wykorzystania każdego otrzymanego euro.

Komunikat prasowy;

Decyzja Komisji; xls en

Komunikat do Komisji; xls en

Obecna sytuacja/ rozszerzenie zasad kwalifikalności xls en


(19 grudnia 2008r.) Rynek zamówień publicznych

Komisja Europejska stwierdziła, iż ze względu na szczególny stan obecnej sytuacji gospodarczej, kontynuacja dużych robót publicznych może przyjąć nadzwyczajny charakter, który w tym wypadku powinien wystarczyć za uzasadnienie odwołania się do przyspieszonych procedur. Pozwalają one na znaczne skrócenie ogólnego postępowania, z 87 do 30 dni. To doraźne założenie powinno być zastosowane do wszystkich dużych projektów publicznych realizowanych w latach 2009 i 2010.

Rynek Zamówień Publicznych en


(17 grudnia 2008r.) Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa

Komunikat Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego – przyjęty 17 grudnia 2008r.

Zasady horyzontalne en

Podręcznik omawiający zasady pomocy państwa dla MŚP


(16 grudnia 2008r.) Inwestowanie w realną gospodarkę: wkład polityki spójności

Komisja przekazała Państwom Członkowskim zalecenia, które mają na celu pomóc im w pełni wykorzystać istniejące możliwości w ramach polityki spójności, aby stawić czoła kryzysowi, jednocześnie przedstawiając nowe szanse do wykorzystania.

Prezentacja "Europejska polityka spójności: Inwestując w realną ekonomię"

Komunikat Komisji

Komunikat prasowy


(03 grudnia 2008r.) Nowe działania promujące efektywność energetyczną i energie odnawialne w mieszkalnictwie
Komisja przyjęła propozycję, która ułatwia wszystkim Państwom Członkowskim inwestowanie na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. To działanie jest skierowane do gospodarstw domowych o niskich dochodach, zdefiniowanych przez prawo każdego Państwa Członkowskiego.

Propozycja Komisji modyfikująca rozporządzenie o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komunikat prasowy


(26 listopada 2008r.) Wkład polityki spójności w europejski plan odnowy gospodarczej  

Uzgodniono dodatkowe płatności zaliczkowe w celu zmniejszenia problemów z przepływem gotówki w regionach.

Komunikat prasowy

Wystąpienie komisarz Danuty Hübner na konferencji prasowej ppten

Wystąpienie komisarz Danuty Hübner przed europejskimi ministrami odpowiedzialnymi za politykę regionalną w Marsylii

Kryzys finansowy - Najnowsze informacje Komisji Europejskiej