Dôležité právne oznámenie
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovník | Vyhľadávanie | Kontakt | Adresár  
 
 

Prehľad informácií o Kohéznom fonde

IČo je to Kohézny fond?

Kohézny fond je štrukturálny nástroj, ktorý od roku 1994 napomáha členským štátom k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k stabilizácii ich ekonomík. Kohézny fond financuje až 85% požadovaných nákladov na veľké projekty, týkajúce sa ekológie a dopravnej infraštruktúry. Tým upevňuje súdržnosť a solidaritu v rámci EÚ. Týka sa najmenej prosperujúcich členských štátov Únie, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na hlavu nižší než 90% priemeru EÚ (od 1.5.2004 sa týka Grécka, Portugalska, Španielska, Cyprusu, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyška, Litvy, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska).

Na obdobie rokov 2004-2006 je v Kohéznych fondoch k dispozícii 15,9 miliárd euro (v cenách roku 2004). Viac ako polovica z celkovej čiastky (8,49 miliárd euro) je rezervovaná pre nové členské štáty.

Spain : Cerceda waste disposal train

II Koho sa týka?

Fonds de Cohésion, pays éligiblesNa základe smernice č. No 1164/94 zo 16.mája 1994 sa Kohézne fondy týkajú tých členských krajín, ktoré:

  • majú hrubý domáci produkt na hlavu (HDP), pomeriavaný v paritách kúpnej sily, nižší než 90% priemeru Spoločenstva,
  • majú program, smerujúci k naplneniu podmienok ekonomickej konvergencie podľa článku 104c Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (o zamedzení nadmerných štátnych deficitov) .

Kohézny fond sa od 1.januára 2000 týkal štyroch členských štátov: Španielska, Grécka, Portugalska a Írska. Podľa hodnotenia Komisie, uskutočneného v polovici daného obdobia v roku 2003 sa Írsko (s priemerným HDP 101%) dostalo od 1.januára 2004 mimo rámec Kohézneho fondu. Po rozšírení EÚ dňa 1. mája 2004 sa všetky nové členské štáty (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) stali oprávnenými príjemcami Kohézneho fondu.

Podpora Kohézneho fondu je podmienečná. Financovanie členského štátu sa pozastaví, ak krajina prestane dodržiavať svoj konvergenčný program, smerujúci k ekonomickej a monetárnej únii (zmluva o stabilite a rozvoji), napr. v prípade nadmerného verejného deficitu (vyššieho ako 3% HDP v Španielsku, Portugalsku a Grécku, pre každú z nových členských krajín sa táto hranica vyjednala zvlášť v závislosti na verejnom deficite konkrétnej krajiny ku dňu vstúpenia do EÚ). Dokým sa deficit nepodarí znovu dostať pod kontrolu, nemožno schváliť žiadne nové projekty.

Tu sa nachádza mapa tých členských štátov európskej dvadsať päťky, ktorých sa týka Kohézny fond v období rokov 2004-2006.

III Akých projektov sa fond týka?

Spôsobilé projekty musia patriť do dvoch kategórií:

a) Ekologické projekty , ktoré napomáhajú dosiahnutiu cieľov Zmluvy ES - konkrétne projekty, ktoré sú v súlade s prioritami ekologickej politiky Spoločenstva podľa príslušných akčných plánov ekologického a trvalo udržateľného rozvoja.

Prioritami fondu sú dodávky pitnej vody, čistenie odpadových vôd a likvidácia pevných odpadov. Financovanie sa týka tiež zalesňovania, dohľadu na eróziami a ochrany prírody.

b) Projekty zamerané na dopravnú infraštruktúru , ktoré prispievajú k rozvoju dopravnej infraštruktúry v súlade so smernicami Transeurópskej dopravnej siete (Trans-European Transport Network, TEN).

Financovanie projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru na jednej strane a ekologických projektov na strane druhej musí byť patrične vyvážené.

Tu sa nachádza Príručka Kohézneho fondu pre členské štáty na obdobie rokov 2000-2006.

EN - English ES - Español FR - Français GR - ελληνικά PT - Português

Tu nájdete vysvetlenie princípov finančných výdajov Kohézneho fondu.

PREDPIS 16/2003

IV Ako sú spravované projekty Kohézneho fondu?

Členské štáty podávajú žiadosti o financovanie Európskej komisii, ktorá obyčajne rozhodne o financovaní do troch mesiacov. Návrhy musia obsahovať hlavné prvky, vysvetľujúce, čo a prečo sa navrhuje, aká je realizovateľnosť a financovanie projektu a aký bude mať projekt vplyv na sociálno-ekonomické s ekologické pomery. Všetky projekty musia byť v súlade s platnou legislatívou Spoločenstva, predovšetkým so zákonmi o konkurencii, životnom prostredí a verejných objednávkach.

Komisia hodnotí, či sú splnené všetky podmienky financovania. Hodnotí sa:

  • ekonomický a sociálny prínos, pomeriavaný rozborom nákladov a výnosov, ktorý bude mať projekt v strednodobej perspektíve,
  • príspevok projektu k dosiahnutiu cieľov Spoločenstva v oblasti ekológie a/alebo Transeurópskej dopravnej siete,
  • súlad s prioritami členského štátu,
  • kompatibilita projektu s politikou Spoločenstva v iných oblastiach a konzistencia s pôsobením Štrukturálnych fondov.

Celkový podiel podpory zo strany EÚ nesmie presiahnuť 85 % verejných alebo ekvivalentných nákladov a je závislý na druhu uskutočňovanej činnosti. V prípade projektov s tvorbou výnosov sa podpora ráta so započítaním predpokladaných výnosov. Hodnota udelenej podpory je ovplyvnená i princípom platby za znečisťovanie (subjekt spôsobujúci znečistenie zaň musí platiť). Ak Komisia rozhodne o poskytnutí podpory zo strany Spoločenstva, v prípade projektov na obdobie kratšie ako dva roky alebo s podporou menšou ako 50 miliónov euro je možno na počiatok prisľúbiť 80% výpomoc. Kombinovaná výpomoc zo strany fondu a iných pomocných zdrojov Spoločenstva nesmie presiahnuť 90% nákladov na projekt. Komisia môže výnimočne financovať 100% celkových nákladov na predbežné štúdie a opatrenia na technickú podporu, a to so zreteľom na obmedzený rozpočet týchto úrovní podpory a vyhradený pre rozsiahlu technickú podporu EÚ.

Členské štáty sú zodpovedné za uskutočnenie projektov v súlade s rozhodnutím Komisie, za správu fondov, dodržiavanie termínov a finančného plánu a predovšetkým za kontrolu financií. Komisia vykonáva pravidelné kontroly a všetky projekty sa pravidelne monitorujú. Predpis číslo 621/2004 určil okrem toho pravidlá informovania a zverejňovania opatrení ohľadne aktivít Kohézneho fondu, ktoré musia členské štáty dodržiavať

Tu sa nachádza priamy prístup k úplným výročným správam

Tu sa nachádzajú príklady projektov

Madrid Metro

V Dostupné financie pre jednotlivé krajiny

Pre obdobie rokov 2000-2006 poskytuje Európska únia Kohéznemu fondu viac ako 28,212 miliónov euro (v cenách roku 2004). Pre jednotlivé krajiny sú dostupné tieto finančné čiastky:

Kohézny fond pre štyri spôsobilé členské štáty, priemer za obdobie 2000–06 ( 1)

Elláda
España
Ireland
Portugal
3 388
12 357
584
3 388

( 1) Írsko len do konca roku 2003 (záväzok v miliónoch euro, v cenách roku 2004)

Kohézny fond pre desať nových členských štátov, priemer 2004-06

Česká Rep.
Eesti
Kypros
Latvija
Lietuva
Magyarország
Malta
Polska
Slovenija
Slovensko
936,05
309,03
53,94
515,43
608,17
1 112,67
21,94
4 178,60
188,71
570,50

(záväzok v miliónoch euro, v cenách roku 2004)

VI Čo sa zmení po roku 2006?

Podľa predpokladu Európskej komisie sa Kohézny fond väčšmi integruje do činnosti hlavných Štrukturálnych fondov (pozri Tretiu kohéznu správu o ekonomickej a sociálnej súdržnosti a návrh nového legislatívneho zväzku).

Návrh prepisu na jednej strane ustanovuje, že si Kohézny fond ponechá kvalifikačné kritériá (hranicu 90% HDP) a obmedzenie podpory (85 %) . Okrem toho bude naďalej platiť podmienečnosť pomoci zo strany Kohézneho fondu.

Komisia na druhej strane navrhuje zmenu podpory projektov na podporu programov. Komisia bude musieť schvaľovať iba veľké projekty (nad 25 miliónov euro v prípade ekologických projektov a 50 miliónov euro v prípade dopravných projektov). Vedúce orgány Kohézneho fondu preto budú mať väčšiu zodpovednosť s ohľadom na voľbu, hodnotenie, poskytnutie podpory, monitorovanie, riadenie a zabezpečenie okamžitej implementácie tak, aby pri programovaní výdajov nedošlo ku strate finančnej podpory, t.j. podľa pravidla „n+2“.

Finančná výpomoc sa nebude týkať iba dopravnej a ekologickej infraštruktúry, ale aj projektov v oblasti energetickej výkonnosti, obnoviteľných zdrojov energie a intermodálnej, mestskej alebo hromadnej dopravy.

Návrh Komisie počíta s tým, že 26% celkových dotácií nástrojom štrukturálnej politiky pôjde Kohéznemu fondu (63 miliárd euro).

Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v článku „Vývoj Kohézneho fondu“

Portugal Alqueva dam , hydro powerplant

VII Predpisy Kohézneho fondu

Predpis (EK) č 1164/94 ustanovuje Kohézny fond a rámec jeho implementácie. Tento predpis bol následne doplnený Predpisom (EK) č. 1264/99 a (EK) č. 1265/99

Finančná kontrola a úpravy - REG 1386/2002

Spôsobilosť – REG 16/2003

Publicita - REG 621/2004

 

Po rozšírení Únie dňa 1. mája 2004 sa predpisy Kohézneho fondu do konca roku 2006 vzťahujú i na 10 nových členských (pozri Prílohu II Aktu o pristúpení).

 

 

Príjemcovia Kohéznych fondov

Krajiny Kohéznych fondov

 

Ostatné členské štáty