Důležité právní upozornění
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovníček | Vyhledávání | Kontakt | Adresář  
 
 

Fond soudržnosti ve stručnosti

I. Co to je Fond soudržnosti?

Fond soudržnosti je strukturální nástroj, který od roku 1994 pomáhá členským státům snižovat ekonomické a sociální rozdíly a stabilizovat ekonomiku. Fond soudržnosti financuje až 85 % způsobilých výdajů na velké projekty z oblasti životního prostředí a dopravy, čímž v rámci EU posiluje soudržnost a solidaritu. Způsobilé jsou nejméně prosperující členské státy Unie, jejichž hrubý národní příjem (HNP) na 1 obyvatele je nižší než 90 % průměru EU (po 1.5.2004 jde o Řecko, Portugalsko, Španělsko, Kypr, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko).

V letech 2004 – 2006 má Fond soudržnosti k dispozici 15,9 miliard EUR (v cenách roku 2004). Více než polovina peněz (8,49 miliard EUR) je vyhrazena pro nové členské státy.

Spain : Cerceda waste disposal train

II. Kdo je způsobilý?

Fonds de Cohésion, pays éligiblesPodle směrnice č. 1164/94 z 16. května 1994 je členský stát způsobilý získat prostředky z Fondu soudržnosti, pokud:

- je jeho hrubý národní příjem (HNP) na 1 obyvatele měřený paritou kupní síly nižší než 90 % průměru EU,

- realizuje program splňující podmínky hospodářské konvergence, v soulad s článkem 104c Smlouvy o Evropské unii (předcházení nadměrnému státnímu deficitu).

Po 1. lednu 2000 byly k čerpání prostředků z Fondu soudržnost způsobilé čtyři členské státy: Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko. Zpráva Komise z roku 2003 , tedy z poloviny období, (²) ohodnotila Irsko (průměrný HNP 101 %) jako nezpůsobilé k tomu, aby po 1. lednu 2004 čerpalo prostředky z Fondu soudržnosti. Od 1. května 2004, kdy došlo k rozšíření EU, se pro Fond soudržnosti kvalifikovaly všechny nové členské státy (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko).

Pomoc z Fondu soudržnosti je podmínečná. Podpora, kterou členský stát dostane, může být zrušena, pokud se zemi nepodaří plnit svůj program konvergence, jehož cílem je hospodářská a měnová unie (Pakt o stabilitě a růstu), např. tím, že dosáhne příliš velkého rozpočtového schodku (více než 3 % HDP u Španělska, Portugalska a Řecka, tento práh byl pro každou z deseti nových členských zemí vyjednán samostatně, podle rozpočtového schodku dané země v okamžiku přistoupení). Než se tento případný deficit dostane zpět pod kontrolu, nemohou být schváleny žádné nové projekty).

Zde naleznete mapu členských zemí způsobilých pro Fond soudržnosti ve 25-členné EU pro období 2004-2006.

III. Jaké projekty jsou způsobilé?

Projekty mohou dostat finanční pomoc, pokud patří do jedné z těchto kategorií:

a) Projekty z oblasti životního prostředí napomáhající dosáhnout cílů Smlouvy o EU a zejména projekty sledující priority, které Politice Společenství v oblasti životního prostředí stanovují příslušné akční plány pro oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Fond upřednostňuje projekty týkající se zásobování pitnou vodou, úpravy odpadních vod a odstraňování pevného odpadu. Způsobilé k čerpání pomoci z Fondu soudržnosti je rovněž znovuzalesňování, protierozní ochrana a opatření na ochranu přírody.

b) Projekty z oblasti dopravy vytvářející nebo rozvíjející dopravní infrastrukturu v souladu s hlavními směry Transevropské dopravní sítě (TEN).

Mezi prostředky přidělenými na projekty z oblasti dopravní infrastruktury a z oblasti životního prostředí musí být přiměřená rovnováha.

Zde naleznete Průvodce Fondem soudržnosti 2000-2006 pro členské země:

EN - English ES - Español FR - Français GR - ελληνικά PT - Português


Zde naleznete výdajové principy přidělování prostředků z Fondu soudržnosti.
PŘEDPIS 16/2003

IV. Jak jsou projekty Fondu soudržnosti vedeny?

Členské státy podají žádost o čerpání Evropské komisi, která obvykle rozhodne do tří měsíců. Návrhy musí obsahovat klíčové prvky, vysvětlující co a proč je navrhováno, údaje o proveditelnosti a financování projektu a o jeho dopadu na společensko-ekonomickou oblast a oblast životního prostředí. Všechny projekty musí vyhovovat platné legislativě Společenství, zejména pravidlům konkurenceschopnosti, respektování životního prostředí a zadávání veřejných zakázek.

Jsou- li splněny všechny podmínky čerpání z Fondu, provede Komise analýzu:
• ekonomických a společenských zisků, které projekt přinese ze střednědobého hlediska, jež se zjišťují pomocí analýzy poměru vynaložených prostředků a výsledného zisku;
• příspěvku projektu k dosažení cílů Společenství v oblasti životního prostředí a/nebo Transevropské dopravní sítě;
• splnění priorit, které si členský stát stanovil;
• slučitelnosti projektu s jinými politikami Společenství a soudržnosti s operacemi, které provedly Strukturální fondy.

Celková míra pomoci EU nemůže překročit 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů a závisí na typu operace, jež má být realizována. U projektů přinášejících výnosy bude do vypočítaní podpory tento předpokládaný výnos již zahrnut. Na výši přidělené pomoci má dopad zásada „znečišťovatel platí“ (subjekt, který způsobí znečištění životního prostředí, za to musí zaplatit). U projektů, které mají proběhnout v období kratším než dva roky, nebo s menší podporou Společenství než 50 milionů EUR, může být závazek na 80 % pomoc učiněn, pokud Komise o poskytnutí pomoci EU rozhodne. Kombinovaná podpora z Fondu a jiné pomoci Společenství nemůže u jednoho projektu překročit 90 % celkových výdajů na projekt. Výjimečně může Komise financovat 100 % celkových nákladů na přípravné studie a opatření technické podpory – vzhledem k omezenému rozpočtu, který je pro takovou míru pomoci k dispozici, je toto omezeno na širokou technickou podporu EU.

Členský stát je odpovědný za to, aby byly projekty prováděny ve shodě s rozhodnutím Komise, je odpovědný za řízení fondu, plnění harmonogramu, dodržování finančního plánu a v prvé řadě za zajištění finanční kontroly. Komise provádí pravidelné kontroly a všechny projekty jsou pravidelně sledovány. Nařízení Komise č. 621/2004 navíc stanovuje pravidla informování a propagace činnosti Fondu soudržnosti, která musí členské státy splňovat.

Zde naleznete přímý přístup k výročním zprávám v plném znění

Zde naleznete příklady projektů

Madrid Metro

V. Alokace přísěvků pro jednotlivé země

Evropská unie uvolnila do Fondu soudržnosti pro období 2000-2006 více než 208.212 milionů EUR (v cenách roku 2004). Pro jednotlivé země byly k dispozici následující fondy:

Fond soudržnosti pro čtyři způsobilé členské státy, průměr pro období 2000–06 (1)

Elláda
España
Ireland
Portugal
3 388
12 357
584
3 388


(1) Irsko pouze do konce roku 2003 (závazky v milionech EUR v cenách roku 2004)

Fond soudržnosti pro deset nových způsobilých členských států, průměr pro období 2004–06

Česká Rep.
Eesti
Kypros
Latvija
Lietuva
Magyarország
Malta
Polska
Slovenija
Slovensko
936,05
309,03
53,94
515,43
608,17
1 112,67
21,94
4 178,60
188,71
570,50


(závazky v milionech EUR v cenách roku 2004)

VI. Co se změní po roce 2006?

Na základě návrhu Evropské komise se Fond soudržnosti více zapojí do hlavních operací Strukturálních fondů (viz Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti a návrh nového legislativního balíčku).

Na jedné straně zachovává návrh předpisu zřizující Fond soudržnosti kritéria způsobilosti (90 % práh HDP) i práh dotace (85 %). Kromě toho bude nadále platit podmíněnost pomoci z Fondu soudržnosti.

Na druhé straně Komise navrhuje přeorientovat se z pomoci na základě projektů na pomoc na základě programu. Schválení Komise bude požadováno pouze v případě větších projektů (25 milionů EUR u projektů z oblasti životního prostředí a 50 milionů EUR u dopravních projektů). Představitelům vedení Fondu soudržnosti vzroste odpovědnost v oblasti výběru, hodnocení, přiřknutí grantu, sledování a zajištění rychlého zavádění podpory, aby nedocházelo ke ztrátám pomoci při použití principu plánovaných útrat, tzn. pravidla „n + 2“.

Pomoc se nebude týkat pouze hlavní infrastruktury v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí, ale také projektů v oblasti energetické efektivnosti, obnovitelné energie a kombinování různých druhů dopravy, městské a hromadné dopravy.

Návrh Komise vyhradil 26 % celkové dotace nástrojů strukturální politiky Fondu soudržnosti (63 miliard EUR).

Pro více informací viz také článek „Fond soudržnosti ve vývoji

Portugal Alqueva dam , hydro powerplant

VII. Předpisy Fondu soudržnosti

Předpis (EC) č. 1164/94 zřídil Fond soudržnosti a zajistil rámec jeho provádění. Tento předpis následně doplnil Předpis (EC) č. 1264/99 a (EC) č. 1265/99
Finanční kontrola a opravy - REG 1386/2002
Způsobilost – REG 16/2003
Publicita - REG 621/2004

Po rozšíření Unie 1. května 2004 se pravidla Fondu soudržnosti budou až do konce roku 2006 týkat i 10 nových členských států (viz Příloha II Aktu o přistoupení)