Instrument za predpristopno pomoč (IPA)

Od januarja 2007 instrument za predpristopno pomoč (IPA) nadomešča vrsto programov in finančnih instrumentov Skupnosti, namenjenih državam kandidatkam ali morebitnim kandidatkam za pristop, denimo programe PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS in finančni instrument za Turčijo.

IPA zajema pet področij:

  1. pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
  2. čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki izpolnjujejo pogoje IPA);
  3. regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj);
  4. človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
  5. razvoj podeželja.

Države upravičenke se delijo na dve kategoriji:

  • države kandidatke za pristop (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA;
  • morebitne države kandidatke zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/99) so upravičene samo do sredstev na prvih dveh področjih.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Zadnja sprememba: