Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Een EGTS probeert de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te stimuleren. In tegenstelling tot de structuren die hiervoor tot en met 2006 bestonden, heeft een EGTS rechtspersoonlijkheid. Een EGTS kan dus kopen en verkopen en personeel in dienst nemen.

Een EGTS staat open voor allerlei leden:

De EGTS is een novum, in die zin dat zij overheden en instanties uit verschillende landen voor het eerst de mogelijkheid biedt zich te verenigen zonder dat daarvoor een door de nationale parlementen geratificeerde internationale overeenkomst is getekend. De lidstaten moeten wel hun goedkeuring geven voor de uit hun land afkomstige leden.

Voor de interpretatie en toepassing van de overeenkomst geldt het nationale recht van het land van vestiging van het officiële hoofdkantoor van de EGTS.

In de EGTS-overeenkomst is onder andere het volgende vastgelegd:

Voor meer informatie:
- kunt u de verordening over de Europese groepering voor territoriale samenwerking lezen (PDF, 116KB)
- Comité van de Regio's
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl