Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG)

ETSG mērķis ir sekmēt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību. Atšķirībā no struktūrām, kuru pārziņā līdz 2007. gadam bija šā tipa sadarbība, ETSG ir juridiskas personas statuss un pietiekama tiesībspēja un rīcībspēja. Tā var pirkt un pārdot preces vai nodarbināt darbiniekus.

ETSG dalībnieki var būt:

ETSG ir pirmā tādā nozīmē, ka tā ļauj dažādu valstu iestādēm apvienoties, iepriekš neparakstot starptautisku līgumu, ko ratificējuši valstu parlamenti. Tomēr dalībvalstīm ir jāsniedz sava piekrišana dalībnieku dalības darbībām to attiecīgajās teritorijās.

Tiesības, kas piemērojamas nolīguma interpretācijai vai piemērojumam, ir ETSG oficiālās mītnes dalībvalstī spēkā esošās tiesības.

ETSG nolīgumā jo īpaši ir šādas ziņas:

Papildu informācijai:
- skatīt arī regulu par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu. (PDF, 211KB)
- Reģionu komiteja
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl