Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfondi kaudu abistatakse neid riike, kelle rahvamajanduse kogutulu elaniku kohta on madalam kui 90% ühenduse keskmisest, et vähendada kõnealuste riikide majanduslikku ja sotsiaalset mahajäämust ning tasakaalustada nende majandust. Fondi kaudu toetatakse meetmeid, mis on kooskõlas lähenemiseesmärgiga ning fondi suhtes kohaldatakse samasid kavandamis-, juhtimis- ja kontrollieeskirju nagu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul.

Ajavahemikul 2007–2013 saavad Ühtekuuluvusfondist toetust Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Hispaania saab üleminekutoetust, kuna tema rahvamajanduse kogutulu elaniku kohta on madalam kui 90% EL 15 keskmisest.

Ühtekuuluvusfondi kaudu võetakse meetmeid järgmistes tegevusvaldkondades:

Ühtekuuluvusfondi finantsabi võib peatada nõukogu otsusega (vastu võetud kvalifitseeritud häälteenamusega), kui mõne liikmesriigi valitsemissektori eelarve puudujääk on liiga suur, kui riik ei ole olukorra parandamiseks midagi ette võtnud või kui on võetud mitteasjakohaseid meetmeid.

Lisateabe saamiseks lugege palun

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)