Samhørighedsfonden

Samhørighedsfonden hjælper medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger ligger under 90 % af gennemsnittet i EU, med at indhente deres socioøkonomiske efterslæb og stabilisere deres økonomi. Den støtter foranstaltninger under konvergensmålet og er underlagt de samme regler for programmering, forvaltning og kontrol som ESF og EFRU.

I 2007-2013 vil Samhørighedsfondens indsats være rettet mod Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Spanien vil modtage overgangsstøtte, fordi landets BNI pr. indbygger ligger under gennemsnittet i de 15 gamle EU-lande.

Samhørighedsfonden finansierer foranstaltninger på følgende områder:

Rådet kan med kvalificeret flertal beslutte at suspendere den finansielle støtte fra Samhørighedsfonden, hvis en medlemsstat har et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud og ikke har gjort noget ved det eller har truffet utilstrækkelige foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

Se endvidere

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)