10 ερωτήσεις για την πολιτική συνοχής

1. Τι είναι η πολιτική συνοχής;

2. Πώς ορίζεται μια περιφέρεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

3. Πώς κατανέμονται τα κονδύλια μεταξύ των κρατών και, στη συνέχεια, μεταξύ των περιφερειών;

4. Πώς είναι δυνατή η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία;

5. Ποιοι μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία;

6. Ποιοι είναι οι τομείς παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων;

7. Σε ποιο βαθμό η πολιτική για τη συνοχή συμβάλλει στην υλοποίηση των λεγόμενων στόχων της «Λισαβόνας»;

8. Τι απέγιναν τα παλαιότερα ταμεία ή προγράμματα ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ, URBAN, INTERREG, ISPA εξακολουθούν να ισχύουν κατά την περίοδο 2007-2013;

9. Πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στα διάφορα έργα; Πώς καταπολεμάται η απάτη;

10. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής;

Εάν έχετε κάποια ερώτηση για την οποία δεν δίνεται απάντηση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Inforegio, το κέντρο πληροφόρησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.