Териториално сближаване

Danuta Hübner"Целта на последвалите дебати бе да се стигне до по-добро взаимно разбиране на териториалното сближаване и влиянието му върху политиката.

Целта на последвалите дебати бе да се стигне до по-добро взаимно разбиране на териториалното сближаване и влиянието му върху политиката.

Като погледнем назад, първите дискусии по териториалното сближаване, проведени още в началото на 90-те години на миналия век, бяха плодотворни. Акцентът в тях бе поставен върху важността на териториалното сближаване и териториалните тенденции, което доведе до разработване на програми за сътрудничество (INTERREG) и до създаване на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON). Зелената книга акцентира върху тезата, че териториалното многообразие на ЕС е жизненоважен актив, който може да допринесе за устойчивото развитие на ЕС като цяло. За да се превърне това многообразие в предимство, е необходимо да разглеждаме териториалното сближаване в светлината на новите теми, новите типове взаимоотношения между териториите на ЕС на различни нива и новите форми на сътрудничество, взаимодействие и партньорство. Това бяха основните въпроси за обсъждане в хода на предложените дебати.

  • Ако разглеждаме сближаването от териториална гледна точка, вниманието ни ще се насочи към такива теми като устойчиво развитие и достъп до услуги. Необходимо е да се подчертае и фактът, че много от въпросите и проблемите съществуват извън административните граници и за разрешаването им са необходими координирани усилия на няколко региона или страни, докато други въпроси могат да се разрешават на местно или районно ниво. Опирайки се на опита по цел „Европейско териториално сътрудничество“, сега можем да търсим начини за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството между регионите в рамките на Европейския съюз и със съседните региони извън него.
  • Интегрираният локален подход, прилаган от политика на сближаване, идеално подхожда за разрешаване на комплексни и сложни въпроси, такива като регионално развитие, но с оглед повишаване нивото на взаимодействие до максимум е необходимо по-добро координиране на тази политика с отрасловите политики. Териториалното сближаване също акцентира и върху особеното значение на партньорството със звената на местно ниво, което гарантира използването на познанията за местните условия при създаването и прилагането на политиките.

Аз съм убедена, че продължаващите дебати по териториалното сближаване ще ни помогнат да подобрим онези политики, които допринасят за конкурентноспособността на нашите територии, благополучието на нашите граждани и качеството на нашата околна среда.

Накрая бих искала да благодаря на стотиците граждани и организации, отделили от времето си, за да участват в тази публична консултация, изпращайки ни множество ценни коментари и предложения. Изводите от тях в резюме ще бъдат включени като част от Шестия доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване, който предстои да излезе през месец юни."

Данута Хюбнер

Зелена книга за териториално сближаване – Да превърнем териториалното многообразие в предимство

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Приложения pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Публична консултация от 6 октомври до 28 февруари 2009 г. (вече закрита)

Резултати от консултацията

Вижте коментарите и предложенията en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Списание Inforegio Panorama, брой 28

Territorial samhørighed„Зелена книга за териториално сближаване, пътят напред“


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Последна актуализация: