Samråd

Grönbok om territoriell sammanhållning – Vända territoriell mångfald till en fördel

Målet för diskussionen om territoriell sammanhållning har varit att nå fram till en bättre och gemensam förståelse för territoriell sammanhållning och dess konsekvenser för politikens utformning.

Mellan början av oktober 2008 och slutet av februari 2009 önskade vi bidrag särskilt från intressenter inom delar av nationella regeringar, lokala och regionala myndigheter, EU-institutioner, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer, akademiker och medborgare.

De första resultaten av samrådet

Svarsfrekvensen har, redan om man ser till omfattningen av bidrag som erhållits, varit mycket uppmuntrande. Bidragens höga kvalitet, djup och omfattning kommer dessutom att bidra inte bara till att tillföra Europeiska unionen ett värdefullt perspektiv på de framtida kraven på detta politikområde, utan har dessutom bidragit med betydande stimulans för att se till att frågan om territoriell sammanhållning följs upp med den grad av prioritet som vi alla i egenskap av intressenter önskar.

Budskap från diskussionen

Den första stora frågan handlar om vad territoriell sammanhållning är och hur den ska definieras? Intressant nog har vi ännu ingen operativ slutsats för denna centrala fråga. Många som deltog i samrådet argumenterade för en tydlig definition, medan andra svarade att detta skulle strida just mot mångfalden av de europeiska förutsättningarna i alla dess aspekter. En gemensam uppfattning om de grundläggande principerna och huvudpunkterna framträdde emellertid. Territoriell sammanhållning handlar om

  • att säkerställa att olika territorier utvecklas på ett harmoniskt sätt,
  • att ge medborgare möjlighet att göra mesta möjliga av dessa territoriers inneboende egenskaper,
  • att omvandla mångfald till en resurs som bidrar till hållbar utveckling för Europeiska unionens hela territorium samt
  • att komplettera och stärka ekonomisk och social sammanhållning.

Territoriell sammanhållning handlar inte om att förändra de underliggande premisserna för sammanhållningspolitiken, som förblir en utvecklingspolitik med tonvikt på att möjliggöra i stället för att gottgöra, samtidigt som man är uppmärksam på subsidiaritetsfrågor.

Genom att territoriell sammanhållning har som målsättning att främja harmonisk eller balanserad utveckling, finns en solidaritetsaspekt som verkar i riktning mot att minska territoriella skillnader och för rättvis tillgång till möjligheter. I den meningen knyter den ekonomiska målsättningen att uppnå en väl fungerande inre marknad an till den utvecklingslogik som i dag ligger till grund för sammanhållningspolitiken.

Territoriell sammanhållning innebär på inget sätt automatisk kompensation som grundas på en viss geografisk belägenhet. Å andra sidan kan den innebära att offentlig politik skulle kunna reagera mer på de olika behov och möjligheter som finns hos alla olika slags territorier runt om i Europa. Det betyder att den territoriella dimensionen behöver stärkas på alla plan och för alla faser av utformning och genomförande av politiken. Inom detta diskussionsområde rådde enighet kring följande sex punkter:

  • Samordnad offentlig politik på olika nivåer.
  • Bättre redovisning av territoriella konsekvenser.
  • Förbättrat flernivåstyre.
  • Ett behov av funktionella angreppssätt – regioner ja, men även där så är lämpligt beaktande av andra geografiska förhållanden, som flodbäcken, bergsområden, stadsnätverk, storstadsområden och missgynnade områden. En fråga om flexibilitet.
  • Territoriellt samarbete är en klar tillgång för EU.
  • Starkare faktaunderlag – behov av bättre territoriell kunskap.

Läs samrådsdokumentet

Grönbok om territoriell sammanhållning – Att omvandla territoriell mångfald till styrka

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Bilagor pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Diskussionen lanseras av kommissionär Danuta Hübner

Antal bidrag som kommit in för detta samråd: 388

Läs bidragen en

Kontakt

GD Regionalpolitik, Enhet C2 Stadsutveckling och territoriell sammanhållning

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Europeiska kommissionen

GD Regionalpolitik

Enhet C2 – CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

BE-1040 Bryssel

Skydd för personuppgifter

Senaste uppdatering: