Posvetovanje

Zelena knjiga o teritorialni koheziji – Preoblikovanje ozemeljske raznolikosti v prednost

Cilj razprave o teritorialni koheziji je doseči boljše in skupno razumevanje teritorialne kohezije in njenih posledic za oblikovanje politike.

Od začetka oktobra 2008 do konca februarja 2009 so bili posebno dobrodošli prispevki zainteresiranih strani iz služb nacionalnih vlad, lokalnih in regionalnih organov, ustanov EU, gospodarskih in socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe, akademikov in državljanov.

Začetni rezultati posvetovanja

Če pogledamo samo število prejetih prispevkov, je bil odziv zelo spodbuden. Poleg tega bodo prispevki s svojo kakovostjo, globino in izčrpnostjo Evropski uniji zagotovili ne samo dragocen pogled na prihodnje zahteve tega političnega področja, temveč tudi pomembno spodbudo k zagotavljanju, da se bo nadaljnjemu spremljanju tematike teritorialne kohezije pripisoval pomen, ki ga zahtevamo mi vsi kot zainteresirane strani.

Sporočila razprave

Prvič, pomembno vprašanje, kaj je teritorialna kohezija, kakšna je njena opredelitev? Zanimivo je, da še nismo sprejeli operativnega sklepa o tem osrednjem vprašanju. Številni avtorji prispevkov so zagovarjali jasno opredelitev, medtem ko so drugi odgovarjali, da bi bilo to v nasprotju s samo raznolikostjo evropskega okvira v vsej njegovi razsežnosti. Na podlagi razprave pa smo dosegli vsaj skupno razumevanje osnovnih načel in najpomembnejših elementov. Pri teritorialni koheziji gre za:

  • zagotavljanje usklajenega razvoja različnih ozemelj;
  • omogočanje državljanom, da čim bolj izkoristijo naravne značilnosti teh ozemelj;
  • preoblikovanje raznolikosti v sredstvo, ki prispeva k trajnostnemu razvoju celotnega ozemlja Evropske unije;
  • dopolnjevanje in krepitev ekonomske in socialne kohezije.

Teritorialna kohezija ne spreminja temeljev kohezijske politike, ki ostaja razvojna politika, katere poudarek je na omogočanju, in ne nadomeščanju, hkrati pa se v okviru te politike budno spremljajo vprašanja subsidiarnosti.

Ker je cilj teritorialne kohezije spodbujanje usklajenega ali uravnoteženega razvoja, ima razsežnost solidarnosti, saj se zavzema za zmanjševanje teritorialnih razlik in si prizadeva za pravičen dostop do možnosti. V tem smislu je ekonomski cilj doseganja ustreznega delovanja enotnega trga povezan s sedanjo razvojno utemeljitvijo kohezijske politike.

Teritorialna kohezija nikakor ne pomeni avtomatskih nadomestil zaradi posebnih geografskih položajev. Po drugi strani pa lahko kaže na to, da bi bile javne politike lahko bolj dovzetne za različne potrebe in možnosti različnih vrst ozemelj v Evropi.
To pomeni, da je treba teritorialno razsežnost okrepiti na vseh ravneh in stopnjah oblikovanja in izvajanja politike. V zvezi s tem je bilo v razpravi doseženo soglasje o šestih smernicah:

  • usklajenost javnih politik na različnih ravneh;
  • večje upoštevanje teritorialnih vplivov;
  • izboljšanje upravljanja na več ravneh;
  • potreba po funkcionalnih pristopih – poleg regij je, če je primerno, treba upoštevati tudi druga geografska območja: na primer povodja, gorska območja, mreže mest, okolja velemest, socialno ogrožene soseske. Vprašanje prilagodljivosti;
  • teritorialno sodelovanje kot jasno sredstvo EU;
  • dopolnjevanje zbirke podatkov – potrebno je boljše teritorialno znanje.

Dokument o posvetovanju

Zelena knjiga o teritorialni koheziji – Teritorialna raznolikost kot prednost

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Priloge pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja

Odprtje razprave s strani komisarke Danute Hübner

Število prejetih prispevkov med tem posvetovanjem: 388

Prikaz prispevkov en

Kontaktni podatki

GD za regionalno politiko, Enota C2 Urbani razvoj in teritorialna kohezija

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Evropska komisija

GD za regionalno politiko

Enota C2 – CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Bruselj

Varstvo osebnih podatkov

Zadnja sprememba: