Konzultácia

Zelená kniha o územnej súdržnosti – Premena územnej rozmanitosti na silnú stránku

Cieľom diskusie o územnej súdržnosti bolo dospieť k lepšiemu a spoločnému pochopeniu územnej súdržnosti a jej dôsledkov pre tvorbu politiky.

Medzi začiatkom októbra 2008 a koncom februára 2009 príspevky vyhľadávali najmä zainteresované strany z ministerstiev národných vlád, lokálnych a regionálnych orgánov, inštitúcií EÚ, ekonomických a sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, akademických pracovníkov a občanov.

Prvé výsledky konzultácie

Miera odpovedí, aj keď len z hľadiska objemu prijatých príspevkov, bola nesmierne povzbudivá. Navyše ich kvalita, hĺbka a komplexný rámec nebudú slúžiť len na to, aby Európskej únii poskytli neoceniteľný výhľad na budúce požiadavky tejto oblasti politiky, ale tiež dali značný podnet pre zaistenie toho, aby na tému územnej súdržnosti nadväzoval stupeň dôležitosti, ktorý ako zainteresované strany všetci požadujeme.

Posolstvá z diskusie

V prvom rade závažná otázka, čo je vlastne územná spolupráca, ako ju definujeme? Je zaujímavé, že na túto ústrednú otázku ešte nemáme žiadny pracovný záver. Mnohí prispievatelia obhajovali jednoznačnú definíciu, zatiaľ čo iní namietali, že by to bolo v rozpore so samotnou rozmanitosťou európskeho kontextu vo všetkých jeho rozmeroch. Aspoň vyšlo najavo spoločné pochopenie základných zásad a kľúčových prvkov. Územná súdržnosť je o:

  • Zaistení harmonického rozvoja rôznych území;
  • Umožnení občanom čo najlepšie využiť osobitosti týchto území;
  • Z rozmanitosti urobiť prednosť, ktorá prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju celého územia európskej únie;
  • Doplnení a posilnení hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Územná súdržnosť nie je o zmene základov kohéznej politiky, ktorá zostáva rozvojovou politikou so svojim dôrazom na umožnenie a nie doplnenie, a zároveň prísne dohliada na záujmy subsidiarity.

Prostredníctvom svojho cieľa podporovať harmonický alebo vyvážený rozvoj má územná súdržnosť rozmer solidárnosti, čím obhajuje zníženie územných rozdielov a bojuje za spravodlivý prístup k príležitostiam. V tomto zmysle sa ekonomický cieľ o dosiahnutie riadne fungujúceho jednotného trhu zhoduje so súčasným rozvojovým princípom kohéznej politiky.

Územná súdržnosť rozhodne neznamená automatickú kompenzáciu na základe konkrétnej geografickej situácie. Na druhej strane to môže znamenať, že verejné politiky by mohli byť zodpovednejšie k rôznym potrebám a potenciálom všetkých druhov území v celej Európe.
To znamená, že územný rozmer treba posilniť na všetkých úrovniach a vo všetkých štádiách navrhovania a implementácie politiky. V rámci tejto oblasti diskusie sa dospelú ku konsenzu v nasledujúcich 6 líniách:

  • Koordinované verejné politiky na rôznych úrovniach
  • Lepší popis územných dopadov
  • Zlepšené viacúrovňové riadenie
  • Potreba funkčných prístupov – regióny áno, ale v prípade potreby aj zváženie iných geografických oblastí; napríklad povodia riek, horské oblasti, siete miest, metropolitné oblasti, chudobné štvrte. Otázka flexibility.
  • Územná spolupráca ako jasná prednosť EÚ
  • Posilnená údajová základňa – potrebné sú lepšie znalosti území

Zobraziť konzultačný dokument

Zelená kniha o územnej súdržnosti – Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Dodatky pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Otvorenie debaty komisárkou Danutou Hübnerovou

Zobraziť príspevky en

Kontaktné údaje

GR pre regionálnu politiku, Oddelenie C2 Mestský rozvoj a územná súdržnosť

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Európska komisia

GR pre regionálnu politiku

Oddelenie C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Ochrana osobných údajov

Posledná úprava: