Apspriešana

Teritoriālās kohēzijas Zaļā grāmata – teritoriālā daudzveidība kā stabila vērtība

Diskusijas par teritoriālo kohēziju mērķis bija rast labāku un vienotu izpratni par teritoriālo kohēziju un tās ietekmi uz politiku.
No 2008. gada oktobra līdz 2009. gada februārim ierosinājumi tika jo īpaši gaidīti no valstu valdību departamentos iesaistītajām pusēm, vietējām un reģionālajām iestādēm, ES iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, akadēmiskajām aprindām un iedzīvotājiem.

Sākotnējie apspriešanas rezultāti

Atbilžu rādītāji, tikai iesūtīto komentāru apjoma ziņā, bija ārkārtīgi atbalstoši. Turklāt to kvalitāte, dziļums un izpratnes līmenis ne tikai noderēs Eiropas Savienības nodrošināšanai ar šīs politikas jomas turpmāko prasību nenovērtējamo perspektīvu, bet arī devuši nozīmīgu stimulu pārliecībai, ka teritoriālās kohēzijas jautājumam tiek sekots ar tik lielu vērību, kādu pieprasām mēs visi kā iesaistītās puses.

Ziņojumi no debatēm

Pirmkārt, svarīgais jautājums — kas ir teritoriālā kohēzija, kā mēs to definējam? Interesanti, taču par šo centrālo jautājumu mums joprojām nav neviena gatava secinājuma. Daudzi komentētāji polemizēja par precīzu definīciju, kamēr citi bilda, ka tas būtu pretrunā Eiropas daudzveidībai visās tās dimensijās. Visbeidzot radās vienota izpratne par pamatprincipiem un būtiskākajiem elementiem. Teritoriālā kohēzija ir:

  • dažādu teritoriju harmoniskas attīstības nodrošināšana;
  • iespēju radīšana iedzīvotājiem veidot šīm teritorijām raksturīgākās iezīmes;
  • daudzveidības pārvēršana vērtībā, kas veicina visas Eiropas Savienības teritorijas ilgtspējīgu attīstību;
  • ekonomiskās un sociālās kohēzijas papildināšana un stiprināšana.

Teritoriālās kohēzijas mērķis nav mainīt fundamentālo kohēzijas politiku, kura joprojām ir attīstības politika, kas liek uzsvaru uz iespēju došanu, nevis konkurenci, vienlaikus cieši ņemot vērā subsidiaritātes intereses.

Nosacījusi mērķi sekmēt harmonisku un sabalansētu attīstību, teritoriālā kohēzija arī rūpējas par solidaritāti, cīnoties par teritoriālo atšķirību samazināšanu un godīgas piekļuves iespējām. Šajā ziņā ekonomikas mērķis sasniegt pienācīgu vienotā tirgus darbību atbilst pašreizējās kohēzijas politikas attīstības loģiskajam pamatam.

Teritoriālā kohēzija noteikti nenozīmē automātisku kompensāciju atkarībā no konkrēta ģeogrāfiskā izvietojuma. No otras puses, tā var netieši norādīt, ka sabiedriskā politika varētu būt atsaucīgāka pret visu veidu Eiropas teritoriju dažādajām vajadzībām un potenciālu.
Respektīvi, teritoriālā dimensija jānostiprina visos politikas veidošanas un ieviešanas līmeņos un visās pakāpēs. Šajā debašu daļā vienprātība bija par šādiem sešiem principiem:

  • saskaņota valsts politika dažādos līmeņos;
  • labāks teritoriālās ietekmes novērtējums;
  • uzlabota vairāklīmeņu pārvaldība;
  • funkcionālas pieejas nepieciešamība — gan reģioniem, gan citām atbilstošām ģeogrāfiskām vietām, piemēram, upju baseiniem, kalnu apvidiem, pilsētu tīkliem, metropolēm, trūcīgām kaimiņvalstīm; elastīguma jautājums;
  • teritoriālā sadarbība kā skaidra ES vērtība;
  • pastiprināts pierādījumu pamatojums — nepieciešamība pēc labākām zināšanām par reģioniem.

Skatīt apspriešanas dokumentus

Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju – Teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Pielikumi pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas

Diskusiju aizsāk ES komisāre Danuta Hūbnere (Danuta Hübner)

Šajā apspriešanā saņemto atbilžu skaits — 388

Skatīt komentārus en

Kontaktinformācija

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, C2 vienība Pilsētu attīstība un teritoriālā kohēzija

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

European Commission

DG Regional Policy

Unit C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Personīgo datu aizsardzība

Pēdējo reizi atjaunots: