Julkinen kuuleminen

Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta – Alueellisen monimuotoisuuden muuttaminen vahvuudeksi

Alueellista koheesiota koskevan keskustelun tarkoituksena on ollut parantaa ja laajentaa näkemystä alueellisesta koheesiosta ja sen vaikutuksista politiikantekoon.

Kannanottoja pyydettiin lokakuun alun 2008 ja helmikuun lopun 2009 välisenä aikana etenkin jäsenvaltioiden ministeriöiltä, paikallis- ja alueviranomaisilta, EU:n toimielimiltä, talouselämän edustajilta ja työmarkkinaosapuolilta, kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, tutkijoilta ja kansalaisilta.

Kuulemiskierroksen alustavat tulokset

Vastauksia saatiin niin paljon, että jo itse vastausprosentti on erittäin kannustava. Vastaukset olivat niin laadukkaita, perusteellisia ja kattavia, että Euroopan unioni saa niiden ansiosta erinomaisen kuvan tämän alan toiminnan tulevista haasteista. Ne ovat myös vauhdittaneet merkittävästi toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että alueellinen koheesio saa vastaisuudessa ansaitsemansa – ja kaikkien sidosryhmien vaatiman – painoarvon.

Keskustelun antia

Ensiksi on tietenkin tärkeää selvittää, mitä alueellinen koheesio on: miten se määritellään? Yllättävää kyllä, tähän tärkeään kysymykseen ei ole vielä saatu kunnollista vastausta. Monet vastaajista kannattivat selkeärajaista määritelmää, joka taas toisten mielestä olisi vastoin ajatusta Euroopan monimuotoisuudesta sen kaikkine ulottuvuuksineen. Perusperiaatteista ja tärkeimmistä osa-alueista päästiin sentään yksimielisyyteen. Alueellinen koheesio tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Taataan eri alueiden sopusointuinen kehitys.
  • Tarjotaan kansalaisille mahdollisuus käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödykseen alueiden ominaispiirteitä.
  • Muutetaan moninaisuus kilpailuvaltiksi, jolla kehitetään koko Euroopan unionin aluetta kestävällä tavalla.
  • Täydennetään ja lujitetaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Alueellisen koheesion tarkoituksena ei ole muuttaa koheesiopolitiikan perusasioita: koheesiopolitiikka on edelleen kehityspolitiikkaa, jossa korostetaan haittakorvausten sijaan mahdollisuuksien luomista ja otetaan toissijaisuuteen liittyvät kysymykset tarkasti huomioon.

Sopusointuista eli tasapuolista kehitystä koskevan tavoitteensa välityksellä alueellisella koheesiolla on solidaarinen ulottuvuus, jonka mukaisesti pyritään kaventamaan alueellisia eroja ja edistämään yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kaikille. Tässä mielessä taloudellinen tavoite eli yhteismarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaaminen yhdistyy koheesiopolitiikan nykyisiin kehityspoliittisiin vaikuttimiin.

Alueellinen koheesio ei tietenkään tarkoita tietyn maantieteellisen sijainnin perusteella automaattisesti maksettavia korvauksia. Se voi toisaalta tarkoittaa, että viranomaisten toimissa on otettava huomioon Euroopan eri alueiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet.
Alueellista ulottuvuutta on toisin sanoen vahvistettava politiikan suunnittelun ja toteuttamisen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. Tämän keskusteluosion osalta oltiin yhtä mieltä seuraavasta kuudesta piirteestä:

  • Viranomaisten toimia on koordinoitava eri tasoilla.
  • Alueelliset vaikutukset on otettava paremmin huomioon.
  • Monitasoista hallintoa on parannettava.
  • Tarvitaan tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja – alueiden lisäksi on otettava tarvittaessa huomioon myös muita maantieteellisiä tekijöitä, kuten esimerkiksi valuma-alueet, vuoristoalueet, kaupunkiverkostot, suurkaupunkialueet ja köyhät kaupunginosat. On siis kyettävä joustamaan.
  • Alueellinen yhteistyö on EU:n selkeä kilpailuvaltti.
  • Tietopohjaa on laajennettava – tarvitaan parempaa tietoa alueista.

Katso tausta-asiakirja

Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta – Alueellisen moninaisuuden kääntäminen vahvuudeksi

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Liitteet pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset

Launch of the debate by Commissioner Danuta Hübner

Tähän kuulemiskierrokseen saadut vastaukset: 388

Katso vastaukset en

Yhteystiedot

Aluepolitiikan pääosasto, yksikkö C2, Kaupunkikehitys ja alueellinen koheesio

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Euroopan komissio

Aluepolitiikan pääosasto

Unit C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Protection of personal data

Uusin päivitys: