Konsultatsioon

Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat – territoriaalse mitmekülgsuse tugevaks küljeks muutmine

Territoriaalsest ühtekuuluvusest läbirääkimiste eesmärk oli jõuda parema ja ühise arusaamani territoriaalsest ühtekuuluvusest ja selle mõjudest poliitikale.

2008. aasta oktoobri algusest 2009. aasta veebruari lõpuni oodati arvamusi eelkõige riigi valitsuse osakondade huvigruppidelt, kohalikelt ja piirkondlikelt ametivõimudelt, ELi institutsioonidelt, majanduslikelt ja sotsiaalsetelt partneritelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, akadeemikutelt ja kodanikelt.

Konsultatsiooni esialgsed tulemused

Vastamise kiirus on olnud äärmiselt julgustav, isegi kui arvestada ainult saadud arvamuste mahtu. Lisaks sellele annab nende kvaliteet, sügavus ja põhjalikkus Euroopa Liidule väärtusliku vaatenurga poliitilise valdkonna tulevikunõuete kohta ning ka märkimisväärse tõuke, et tagada meie kõigi kui huvitatud osapoolte piisav tähelepanu territoriaalse ühtekuuluvuse teema vastu.

Sõnumid arutelust

Esiteks oluline küsimus: mis on territoriaalne ühtekuuluvus, kuidas seda defineerida? Huvitaval kombel ei ole meil sellest kesksest teemast ühtegi toimivat kokkuvõtet. Paljud arvamuste saatjad arutlesid selgepiirilise definitsiooni üle, teised aga leidsid, et see oleks just vastuolus Euroopa konteksti mitmekesisusega selle kõigis dimensioonides. Vähemalt kujunes ühine arusaam peamistest põhimõtetest ja võtmeelementidest. Territoriaalne ühtekuuluvus on:

  • erinevate territooriumite harmoonilise arengu tagamine;
  • võimaldamine kodanikel võtta parimat territooriumite omadustest;
  • mitmekesisuse muutmine eeliseks, mis aitaks kaasa kogu Euroopa Liidu territooriumi jätkusuutlikule arengule;
  • majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse täiendamine ja tugevdamine.

Territoriaalne ühtekuuluvus ei tähenda põhimõtete muutmist ühtekuuluvuspoliitikas, mis jääb võimaluste andmist, mitte hüvitamist, rõhutavaks arengupoliitikaks, mis samal ajal jälgib hoolikalt subsidiaarsusega seotud küsimusi.

Eesmärgi, edendada harmoonilist või tasakaalus arengut, kaudu on territoriaalsel ühtekuuluvusel solidaarsuse dimensioon, mis rõhutab territoriaalsete erinevuste vähendamist ja töötamist selle nimel, et saada võimalustele õiglane ligipääs. Selles suhtes on ühtse turu korraliku toimimise saavutamise majanduslik eesmärk seotud ühtekuuluvuspoliitika praeguste arengupõhimõtetega.

Territoriaalne ühtekuuluvus ei tähenda kindlasti konkreetsetel geograafilistel olukordadel põhinevat automaatset hüvitamist. Teisest küljest võib see tähendada, et riiklikud poliitikad peavad reageerima paremini Euroopa erinevate territooriumite vajadustele ja potentsiaalidele.
See tähendab, et territoriaalset dimensiooni tuleb tugevdada poliitika kujundamise ja rakendamise kõigil tasemetel ja kõigis etappides. Selles mõttevahetuse valdkonnas jõuti üksmeelele järgmises kuues teemas:

  • koordineeritud riiklikud poliitikad erinevatel tasanditel;
  • parem territoriaalsete mõjude arvestus;
  • parem mitmetasandiline juhtimine;
  • vajadus funktsionaalsete lähenemiste ja regioonide järele – jah, ent sobivusel tuleb kaaluda ka teisi paikkondi, näiteks: vesikondi, mägialasid, linnade võrgustikke, suurlinnapiirkondi ja puudust kannatavaid ümbruskondi; paindlikkuse küsimus;
  • territoriaalne koostöö kui selge ELi eelis;
  • tugevdatud tõendibaas – vaja on paremaid territoriaalseid teadmisi.

Vaadake konsultatsioonidokumenti

Roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta. Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Lisad pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid

Arutelu käivitamine volinik Danuta Hübneri poolt

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuste arv:  388

Vaadake laekunud vastuseid en

Kontaktandmed

DG Regional Policy, Unit C2 Urban development and territorial cohesion

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

European Commission

DG Regional Policy

Unit C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Isikuandmete kaitse

Viimati muudetud: