Verejné konzultácie

Konzultácia o záveroch piatej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Oblasť politiky

Verejná konzultácia o piatej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti sa skončila. Konzultácie sa zúčastnilo viac ako 400 respondentov, ktorí sa vyjadrili k spôsobom zefektívnenia politiky súdržnosti, zlepšenia jej riadenia a vykonávania, ako aj  k budúcej podobe politiky súdržnosti počas nasledujúceho programového obdobia.

Dokumenty prezentujúce výsledky verejnej konzultácie:

Príspevky do verejnej konzultácie:


Sociálna, hospodárska a územná súdržnosť

Cieľové skupiny

Členské štáty, regióny, mestá, inštitúcie EÚ, hospodárski a sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, akademická obec a občania

Obdobie konzultácie

Od 12. 11. 2010 do 31. 1. 2011

Cieľ konzultácie

Cieľom konzultácie je zhromaždiť návrhy a príspevky týkajúce sa adaptácie politiky súdržnosti Únie novým výzvam a zlepšenia jej vykonávania s cieľom maximalizácie jej budúcich dosahov. Táto konzultácia má pomôcť pri tvorbe súboru návrhov o budúcej podobe politiky, ktoré má Komisia predložiť Rade a Parlamentu. Výsledky verejnej konzultácie budú okrem toho slúžiť ako podklad pre hodnotenie vplyvu legislatívneho balíka po roku 2013.

Zobraziť konzultačný dokument

Piata správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Dotazník

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar:

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (GR REGIO), oddelenie C1: Koncepcie, prognózy, analýzy vplyvu

e-mail : EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Poštová adresa:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

 

Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov English