Konsultacje publiczne

Konsultacje w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej

Zakończyły się konsultacje w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Wpłynęło ponad 400 opinii. Ich autorzy sugerowali, w jaki sposób zwiększyć wartość dodaną polityki spójności oraz usprawnić zarządzanie nią i system realizacji jej założeń. Respondenci przedstawili także swoje opinie o tym, jak powinna wyglądać polityka spójności w kolejnym okresie programowania.

Dostępne są dokumenty prezentujące wyniki konsultacji:

Nadesłane opinie:


Obszary polityki

Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna

Grupy docelowe

Państwa członkowskie, regiony, miasta, instytucje UE, partnerzy gospodarczy i społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowisko akademickie i ogół społeczeństwa

Czas trwania konsultacji

Od 12.11.2010 do 31.01.2011 r.

Cel konsultacji
  
Konsultacje służą zebraniu pomysłów i wypowiedzi na temat tego, jak unijna polityka spójności powinna dostosować się do nowych wyzwań i jak sprawić, by jej osiągnięcia były coraz bardziej odczuwalne w przyszłości. Konsultacje mają pomóc w przygotowaniu propozycji dotyczących przyszłych kierunków polityki, które Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi. Wyniki konsultacji zostaną ponadto wykorzystane przy opracowywaniu oceny skutków pakietu legislacyjnego na okres po roku 2013.

Zobacz dokument konsultacyjny

Piąty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej

Kwestionariusz

Dane kontaktowe

Dział Komisji:

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), Dział C1: Koncepcje, badania perspektywiczne, analiza skutków

e-mail: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

adres pocztowy:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1: Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Bruksela, Belgia

 

 

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności English