Publiska apspriešana

Apspriešana par secinājumiem, kas izdarīti Piektajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju.

Sabiedriskā apspriešana par secinājumiem, kas izdarīti Piektajā ziņojumā par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ir beigusies. Esam saņēmuši vairāk nekā 400 komentāru. Apspriešanas dalībnieki pauda viedokli par to, kā paaugstināt kohēzijas politikas pievienoto vērtību, kā uzlabot pārvaldību un racionalizēt izpildes sistēmu. Respondenti arī dalījās idejās par kohēzijas politikas nākotni nākamajā plānošanas periodā.

Šeit varat izlasīt apspriešanas rezultātus:

Apspriešanā saņemtie komentāri


Politikas jomas

Sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija

Mērķa grupas

Dalībvalstis, reģioni, pilsētas, ES iestādes, saimnieciskie un sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, augstskolu pasniedzēji un iedzīvotāji

Apspriešanas periods

No 12.11.2010. līdz 31.01.2011.

Apspriešanas mērķis
  
Apspriešanas mērķis ir rast idejas un saņemt ierosinājumus par to, kā ES kohēzijas politika būtu jāpielāgo jauniem izaicinājumiem un kā var uzlabot šīs politikas rezultātus, lai nākotnē tās ietekme būtu vēl lielāka. Līdz ar to šī apspriešana Komisijai palīdzēs par turpmāko politiku izstrādāt virkni priekšlikumu, kas tai jāiesniedz Padomē un Parlamentā. Turklāt šīs apspriešanas rezultātus iekļaus laika posmam pēc 2013. gada paredzētās likumdošanas paketes ietekmes novērtējumā.

Skatīt apspriešanas dokumentu

Piektais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju

Anketa

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests:

Eiropas Komisijas Reģionu politikas ģenerāldirektorāta C1 struktūrvienība “Izstrāde, prognozēšana un ietekmes novērtēšana”

E-pasts: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Pasta adrese:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

 

Personas datu aizsardzība

Konfidencialitātes paziņojums English