Avalik arutelu

Konsultatsioon, mis käsitleb järeldusi, mis hõlmavad viiendat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta

Avalik konsultatsioon majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse viienda aruande järelduste kohta on nüüd lõppenud. Laekus üle 400 vastuse. Vastajad väljendasid oma seisukohti nii ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtuse, kui ka juhtimise tõhustamise viiside ning ühtekuluuvuspoliitika rakendussüsteemi toimimise tagamise kohta. Vastajad esitasid samuti oma arvamusi ühtekuuluvuspoliitika struktuuri kohta järgmiseks programmiperioodiks.

Kättesaaadavad on järgmised avaliku konsultatsiooni tulemusi käsitlevad dokumendid:

Avaliku konsultatsiooni vastused on kättesaadavad:


Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus

Sihtrühm(ad)

Liikmesriigid, piirkonnad, linnad, ELi institutsioonid, majandus- ja sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna organisatsioonid, teadusringkonnad ja kodanikud

Konsultatsiooni kestus

12.11.201031.01.2011

Konsultatsiooni eesmärk
  
Konsultatsiooni eesmärk on koguda ideid ja ettepanekuid teemal, kuidas Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika peaks kohanema uute väljakutsetega ning kuidas saaks seda poliitikat paremini ellu viia, et sellel oleks tulevikus võimalikult suur mõju. Seetõttu kavandatakse tulevast poliitikat kujundavate ettepanekute paketti, mille komisjon esitab nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Avaliku konsultatsiooni tulemused on täiendavalt ka sisendiks pärast 2013. aastat algavaks perioodiks koostatavate õigusaktide mõju hindamisel.

Vaadake konsultatsioonidokumenti

Viies aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta

Küsimustik

Kontaktandmed

Vastutav talitus:

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraat, üksus C1: Kontseptsioonid, tulevikuuuringud, mõjuhinnangud

E-post: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Postiaadress:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted English