Ceturtais eiropas kohēzijas forums

Īss satura izklāsts

Commissioner Danuta Hübner Ar prieku Jums paziņoju, ka Briselē 2007. gada 27. un 28. septembrī notiks Ceturtais Eiropas kohēzijas forums. Šis forums būs balstīts uz Eiropas Komisijas 2007. gada 30. maijā pieņemtā Ceturtā ziņojuma par ekonomisko un sociālo kohēziju iegūtajiem datiem un jautājumiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 800 Eiropas, valsts, reģiona un vietējā līmeņa pārstāvju no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kandidātvalstīm un ES institūcijām.

Ņemot vērē neseno paplašināšanos un globalizācijas, klimata izmaiņu un demogrāfijas problēmas, kohēzijas politikai ir liela nozīme debatēs par Eiropas nākotni. Jau sasniegtie šīs politikas rezultāti ietekmē mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Ceturtajā Kohēzijas forumā tiks apspriesti jautājumi par to, kā Savienības kohēzijas politikai būtu jāadaptējas jauniem izaicinājumiem un kā šī politika varētu tikt pilnveidota, lai maksimāli palielinātu tās ietekmi nākotnē.

Vienlaicīgi ar šo Kohēzijas forumu es uzsākšu plašu Eiropas Savienības apspriedes procesu. Šim pasākumam veltītajā interneta vietnē tiks apkopots dalībvalstu, reģionu, pilsētu, Eiropas Savienības institūciju, ekonomisko un sociālo partneru un nevalstisko organizāciju ieguldījums. Es plānoju prezentēt šīs apspriedes rezultātus reizē ar piekto progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju 2008. gada pavasarī .

Esmu pārliecināta, ka šis forums būs politiski nozīmīgs un ievērojams. Es ceru Jūs satikt un gaidu no Jums aktīvu piedalīšanos debatēs.

Danuta Hibnere

Eiropas Savienības komisāre