Четвъртия европейски форум по сближаването

План

Commissioner Danuta Hübner Имам удоволствието да ви представя „Четвъртия европейски форум по сближаването”, който ще се проведе на 27-28 септември 2007 г. в Брюксел. Тази проява ще се базира на заключенията и изводите на Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване , който Европейската комисия прие на 30 май 2007 г. В нея ще участват повече от 800 представители на европейско, национално, регионално и местно равнище от всички държави членки на ЕС, страните кандидатки и европейските институции.

Във връзка с последното разширяване и с оглед на предизвикателствата на глобализацията, климатичните промени и демографията, кохезионната политика е от първостепенна важност за дебата относно бъдещето на Европа. Нейните конкретни резултати всеки ден оказват влияние върху живота на нашите граждани. Четвъртият кохезионен форум ще отговори на въпросите за това как кохезионната политика на Съюза ще се адаптира към новите предизвикателства и как прилагането й може да бъде подобрено с цел максимизиране на нейното въздействие в бъдеще.

Освен това по случай Кохезионния форум, ще обявя началото на консултационен процес на европейско равнище. Специална интернет страница ще събира мненията на държавите-членки, регионите, градовете, европейските институции, икономическите и социални партньори и организациите на гражданското общество. Възнамерявам да представя резултатите от тези консултации през пролетта на 2008 г. заедно с петия доклад за напредъка в областта на икономическото и социално сближаване.

Убедена съм, че тази проява ще бъде от голямо политическо значение и интерес . С нетърпение очаквам да приветствам с добре дошли на дебата вас и вашите изказвания .

 

Комисар Данута Хюбнер