Navigation path

Additional tools

Linnaarendus

Linnad sümboliseerivad kahetahulist probleemi, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab: kuidas suurendada konkurentsivõimet, võttes samas arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud nõudeid.

Euroopa linnad on Euroopa majanduse, innovatsiooni ja tööhõive keskused, kuid nendega seoses esineb ka mitmeid probleeme. Suundumus valglinnastumise poole, vaesumise ja tööpuuduse laialdane levik linnaaladel, üha suurenevad liiklusummikud – sellised keerulised probleemid vajavad integreeritud lahendusi nii transpordi-, elamumajandus- kui ka koolitus- ja tööhõivekavade puhul. Need peavad olema kohandatud vastavalt kohalikele vajadustele. Kõnealustele küsimustele püütakse lahendust leida Euroopa regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika raames.

Ajavahemikus 2007–2013 on linnaarenduse jaoks eraldatud ligikaudu 21,1 miljardit eurot, mis moodustab ELi ühtekuuluvuspoliitika kogueelarvest 6,1 %. Kõnealusest summast on 3,4 miljardit eurot eraldatud tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamiseks, 9,8 miljardit linna- ja maapiirkondade taaselustamist hõlmavateks projektideks, 7 miljardit puhtale linnatranspordile ning 917 miljonit eurot elamumajandusele. Linnadele avaldavad mõju ka investeeringud, mida tehakse infrastruktuuri muudes valdkondades, nagu teadustöö ja innovatsioon, transport, keskkond, haridus, tervishoid ja kultuur.

Ajavahemikus 2007–2013 saavad Euroopa linnad ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ja algatustest kasu mitmel viisil.

  • Linnaarendust käsitlevad küsimused on suures osas integreeritud kõigisse piirkondlikesse ja riiklikesse programmidesse , mida toetatakse struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist.
  • Parimate tavade vahetamist ja linnaarendajate ning muude kohalike asjatundjate võrgustike loomist hõlbustab programm URBACT II.
  • JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) on Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Nõukogu Arengupanga uus ühisalgatus. Sellega edendatakse finantskorraldust jätkusuutlikeks investeeringuteks, majanduskasvuks ja tööhõiveks Euroopa linnapiirkondades.
  • Programm Urban Audit pakub statistilisi andmeid ja teavet elamistingimuste kohta 357 Euroopa linnas – 27 ELi liikmesriigis ning Norras, Šveitsis ja Türgis. Euroopa linnaeluga seotud rohkem kui 330 näitajat sisaldavad andmeid demograafia, elamumajanduse, tervishoiu, kuritegevuse, tööturu, majandustegevuse, sissetulekute erinevuse, kohalike omavalitsuste, ühiskonnaelus osalemise, kutsekvalifikatsioonide, kultuuriinfrastruktuuri ja turismi kohta.
  • Urban-Rural Linkages en

Väljaanded

Cities of Tomorrow

newCities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward - (October 2011)

More than two thirds of the European population lives in urban areas. Cities are places where both problems emerge and solutions are found. They are fertile ground for science and technology, for culture and innovation, for individual and collective creativity, and for mitigating the impact of climate change. However, cities are also places where problems such as unemployment, segregation and poverty are concentrated. The ‘Cities of tomorrow’ reflection process will provide inspiration for policymakers and practitioners involved in urban development, whether at local, regional, national or European level.

Study : pdf en fr es pl pt ja zh - Summary and conclusions: pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

More Publications

 


Archiv

URBAN II (2000-2006) en

URBAN I (1994-1999) en

Urban Pilot Projects 1990-1999 en

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis