Navigation path

Additional tools

Doprava

Dopravná infraštruktúra je jedným z najviditeľnejších príkladov praktického uplatnenia pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Zlepšovanie dostupnosti je kľúčové pre posilnenie regionálnych hospodárstiev a dosiahnutie súdržnosti a konkurencieschopnosti. Dopravná politika Európskej únie podporuje udržateľnú mobilitu ľudí a tovaru, zabezpečuje efektívnosť, bezpečnosť a minimalizuje negatívne účinky na životné prostredie. Existuje množstvo opatrení, ktoré zastrešujú transeurópske dopravné siete (TEN-T), leteckú, cestnú, železničnú, námornú a mestskú dopravu, ako aj vnútrozemskú vodnú dopravu, multimodálnu dopravu, inteligentné dopravné systémy a pravidlá bezpečnosti a štátnej pomoci.

Na dopravu je určených približne 82 miliárd eur (23,8 % z celkových výdavkov), pričom prioritou sú projekty TEN-T. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2000 – 2006) ide o 65-percentný nárast. Investície sa budú sústrediť na dopravné stratégie na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov. Ich cieľom bude dosiahnuť rovnováhu medzi cestnou, železničnou dopravou a udržateľnými spôsobmi dopravy. V mestských oblastiach sa budú podporovať formy dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Investície na dopravu v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 budú smerované do regiónov, ktoré zastrešuje cieľ „konvergencia“. Rozdelenie finančných prostriedkov:

  • Projekty TEN-T pre všetky spôsoby dopravy získajú 38 miliárd eur (11 % z celkového rozpočtu politiky súdržnosti). Približne polovica z týchto prostriedkov je určená na cestnú infraštruktúru a zvyšok na železničnú dopravu.
  • Celkovo takmer 41 miliárd eur (12 % z celkových výdavkov) je určených na cestnú infraštruktúru vrátane TEN-T, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych ciest.
  • Na železničnú infraštruktúru je určených 23,6 miliardy eur (6,8 %) vrátane projektov TEN-T.
  • Ďalšie prostriedky poputujú na: mestskú dopravu: 8,1 miliardy eur (2,3 %), prístavy a vnútrozemskú vodnú dopravu: 4,1 miliardy eur (1,2 %), multimodálnu dopravu a inteligentné dopravné systémy: 3,3 miliardy eur (1 %); letiská: 1,9 miliardy eur (0,5 %).

Užitočné odkazy:

  • Európska komisia – Doprava EN
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá