Navigation path

Additional tools

Transport

Infrastruktura transportowa jest jednym z najbardziej widocznych przykładów osiągnięć w ramach pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Zwiększanie dostępności ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia gospodarki regionalnej oraz osiągnięcia spójności i konkurencyjności. Celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest promowanie zrównoważonej mobilności ludzi i towarów, zapewnianie efektywności i bezpieczeństwa oraz ograniczenie do minimum negatywnych skutków dla środowiska. Prowadzone w tej dziedzinie działania obejmują transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), transport powietrzny, drogowy, kolejowy, morski i miejski, a także żeglugę śródlądową, transport multimodalny, inteligentne systemy transportowe, bezpieczeństwo i przepisy dotyczące pomocy państwa.

Wydatki na transport, z priorytetowym uwzględnieniem projektów w ramach sieci TEN-T, wyniosą 82 mld EUR (23,8% całkowitego przydziału środków), co oznacza wzrost o 65% w porównaniu z poprzednim okresem programowania (2000-2006). Inwestycje obejmują strategie transportowe na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, których zadaniem jest wprowadzenie równowagi między transportem drogowym, kolejowym i zrównoważonymi rodzajami transportu. W obszarach miejskich promowane będą ekologiczne środki transportu.

W latach 2007-2013 inwestycje transportowe realizowane w ramach polityki spójności będą się koncentrować na regionach konwergencji. Inwestycje będą realizowane według następującego podziału:

  • na projekty TEN-T w zakresie wszystkich rodzajów transportu przeznacz zostanie 38 mld EUR (11% wszystkich środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności). Prawie połowa z tych środków zostanie przydzielona na infrastrukturę drogową, a pozostała część na infrastrukturę kolejową;
  • w sumie na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, włącznie z drogami w ramach sieci TEN-T, drogami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, dostępnych będzie prawie 41 mld EUR (12% wszystkich środków);
  • na infrastrukturę kolejową, włącznie z projektami TEN-T, wyniosą 23,6 mld EUR (6,8%);
  • środki przydzielone na pozostałe cele obejmują: transport miejski – 8,1 mld EUR (2,3%), porty i żeglugę śródlądową – 4,1 mld EUR (1,2%), transport multimodalny i inteligentne systemy transportowe – 3,3 mld EUR (1%) i lotniska – 1,9 mld EUR (0,5%).

Przydatne linki:

  • Komisja Europejska - Transport EN
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe