Navigation path

Additional tools

Transports

Transporta infrastruktūras ir uzskatāmākie no piemēriem, kas parāda, ko var panākt ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalstu.

Labākai pieejamībai ir izšķiroša nozīme reģionālo ekonomiku stiprināšanā un kohēzijas un konkurētspējas sasniegšanā. Eiropas Savienības transporta politika veicina ilgtspējīgu cilvēku un preču mobilitāti, gādājot par efektivitāti un drošību un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Šobrīd īsteno dažādus pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt Eiropas transporta tīklus (TEN-T), aviotransportu, autoceļu, dzelzceļu, jūras un pilsētu transportu, kā arī iekšzemes ūdensceļus, kombinēto transportu, automatizētās transporta sistēmas, drošības un valsts atbalsta noteikumus.

Apmēram EUR 82 miljardus (23,8 % no kopējā kohēzijas politikas budžeta) atvēlēs transportam, priekšroku dodot TEN-T projektiem, un tas ir 65 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējās programmas periodu (2000.–2006. gads). Ieguldījumi sekmēs tādas transporta stratēģijas ES, valstu un reģionālā līmenī, kas līdzsvaro autoceļu, dzelzceļa un ilgtspējīga transporta veidu izmantojumu. Pilsētu teritorijās veicinās ekoloģisku transportu.

Kohēzijas politikas ieguldījumus transportā laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam koncentrēs konverģences mērķa reģionos, un tos sadalīs šādi:

  • TEN-T projekti autotransporta un dzelzceļu transporta jomā saņems EUR 38 miljardus (11 % no kopējiem kohēzijas politikas ieguldījumiem). Apmēram pusi no šī budžeta piešķirs autoceļu infrastruktūrām un atlikumu — dzelzceļu transportam.
  • Kopumā gandrīz EUR 41 miljardu (12 % no kopsummas) mobilizēs autoceļu infrastruktūrām, tostarp TEN-T un valstu, reģionāliem un vietējiem autoceļiem.
  • Kopumā EUR 23,6 miljardus (6,8 % no kopbudžeta) atvēlēs dzelzceļu infrastruktūrām, tostarp TEN-T projektiem.
  • Citi piešķīrumi ir šādi: pilsēttransports — EUR 8,1 miljards (2,3 %), ostu un iekšzemes ūdensceļu infrastruktūras — EUR 4,1 miljards (1,2 %), kombinētais transports un automatizētās transporta sistēmas — EUR 3,3 miljardi (1 %), lidostas — EUR 1,9 miljardi (0,5 %).

Noderīgas saites:

  • Eiropas Komisija - Transports EN
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi