Navigation path

Additional tools

Liikenne

Liikenteen infrastruktuuri on yksi näkyvä esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan EU:n rakenne- ja koheesiorahastoista saatavalla tuella.

Hyvät kulkuyhteydet ovat erittäin tärkeitä alueiden taloudelle ja niiden yhteenkuuluvuudelle ja kilpailukyvylle. EU:n liikennepolitiikalla edistetään kestävän kehityksen mukaista ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta. Samalla halutaan varmistaa tehokkuus ja turvallisuus sekä minimoida kielteiset ympäristövaikutukset. EU:lla on runsaasti eri toimia, jotka koskevat Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T), lento-, tie-, rautatie-, meri- ja kaupunkiliikennettä sekä sisävesiliikennettä, intermodaaliliikennettä, älykkäitä liikennejärjestelmiä, turvallisuutta sekä valtiontukisääntöjä.

Noin 82 miljardia euroa (23,8 % kokonaisvaroista) käytetään liikenteeseen, erityisesti TEN-T-hankkeisiin. Lisäystä edellisestä ohjelmakaudesta on 65 prosenttia. Varoja käytetään EU:n laajuisiin, kansallisiin ja alueellisiin liikennestrategioihin, joissa pyritään etsimään tasapainoa tie- ja rautatieliikenteen sekä kestävien liikennemuotojen välillä. Kaupunkialueilla kehitetään ympäristöä säästäviä liikennemuotoja.

Koheesiopolitiikan alan investoinnit liikenteeseen vuosina 2007–2013 keskittyvät lähentymisalueille. Ne jakautuvat seuraavasti:

  • TEN-T-hankkeet kaikkien liikennemuotojen osalta saavat 38 miljardia euroa (11 % koko koheesiopolitiikan alan investoinneista). Noin puolet tästä käytetään tieinfrastruktuurin parantamiseen ja loput rautateihin.
  • Yhteensä noin 41 miljardia euroa (12 % investoinneista) varataan tieinfrastruktuurin parantamiseen. Tähän kuuluvat TEN-T sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset tieverkot.
  • Rautatieinfrastruktuuriin käytetään kaikkiaan 23,6 miljardia euroa (6,8 %). Tähän sisältyvät myös TEN-T-hankkeet.
  • Muita kehittämiskohteita ovat kaupunkiliikenne: 8,1 miljardia euroa (2,3 %), satamat ja sisävesireitit: 4,1 miljardia (1,2 %), multimodaaliliikenne ja älykkäät liikennejärjestelmät: 3,3 miljardia euroa (1 %); lentoasemat: 1,9 miljardia euroa (0,5 %).

Linkkejä:

  • Euroopan komissio - Liikenne EN
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media