Navigation path

Additional tools

Transport

Transpordiinfrastruktuur on üks silmatorkavamaid näiteid sellest, mida on võimalik ELi struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist saadava abiga saavutada.

Juurdepääsetavuse parandamine on piirkondade majanduse tugevdamise ning ühtekuuluvuse ja konkurentsivõime saavutamise seisukohast väga olulise tähtsusega. Euroopa Liidu transpordipoliitika edendab inimeste ja kaupade jätkusuutlikku liikuvust, tagades tõhususe, ohutuse ning minimeerides negatiivset mõju keskkonnale. Üleeuroopalisi transpordivõrke (TEN-T), lennu-, maantee-, raudtee-, mere- ja linnatransporti, samuti siseveeteid, mitmeliigilist transporti, arukaid transpordisüsteeme, ohutust ning riigiabieeskirju hõlmavad mitmed meetmed.

Ligikaudu 85 miljardit eurot (23,8 % kogusummast) kulutatakse transpordile (prioriteediks TEN-Ti projektid). Eelmise programmiperioodiga (2000–2006) võrreldes on see summa 65 % suurem. ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil investeeritakse sellistesse transpordistrateegiatesse, mis tasakaalustavad maantee- ja raudteetransporti ning säästvaid transpordiliike. Linnaalade puhul edendatakse keskkonnasõbralikke transpordivõimalusi.

Ühtekuuluvuspoliitika raames aastatel 2007–2013 transporti tehtavad investeeringud on eelkõige suunatud lähenemispiirkondadele. Need jagunevad järgmiselt:

  • TEN-T projektidele, mis on seotud kõigi transpordiliikidega, antakse 38 miljardit eurot (11 % kõigist ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavatest investeeringutest). Ligikaudu pool kõnealusest summast eraldatakse maanteeinfrastruktuurile ning ülejäänud raudteedele.
  • Kokku antakse maanteeinfrastruktuuri (sealhulgas TEN-T ja riikliku, piirkondliku ja kohaliku tähtsusega teed) jaoks peaaegu 41 miljardit eurot (12 % kogusummast).
  • Raudteeinfrastruktuurile (sealhulgas TEN-T projektid) eraldatakse kokku 23,6 miljardit eurot (6,8 %).
  • Teised eraldised jaotatakse järgmiselt: linnatranspordile (8,1 miljardit eurot (2,3 %)), sadamatele ja siseveeteedele (4,1 miljardit eurot (1,2 %)), mitmeliigilisele transpordile ja arukatele transpordisüsteemidele (3,3 miljardit eurot (1 %)); lennuväljadele (1,9 miljardit eurot (0,5 %)).

Kasulikud lingid:

  • Euroopa Komisjon – Transport EN
ELi regionaalpoliitika: Olge kursis