Navigation path

Additional tools

Транспорт

Транспортната инфраструктура е един от най-видимите примери за това, което може да бъде постигнато с помощ от структурните и кохезионните фондове на ЕС.

Повишаването на достъпността е от ключово значение за укрепването на регионалните икономики и постигането на сближаване и конкурентоспособност. Политиката на Европейския съюз за транспорта насърчава устойчивата мобилност на хора и стоки, осигурявайки ефективност и безопасност и свеждайки до минимум отрицателните последствия за околната среда. Съществуват множество действия, които се отнасят до трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), въздушния, автомобилния, железопътния, морския и градския транспорт, както и вътрешните водни пътища, комбинирания транспорт, интелигентите транспортни системи, безопасността и правилата за държавна помощ.

Около 82 млрд. евро (23,8% от общите средства) ще бъдат изразходвани в областта на транспорта, което представлява увеличение със 65% спрямо предходния програмен период (2000 – 2006 г.). Приоритет ще се дава на проекти, свързани с трансевропейските транспортни мрежи. Ще се инвестира в стратегии за транспорта на европейско, национално и регионално ниво, които постигат баланс между автомобилния, железопътния и устойчивия транспорт. В градските райони ще се насърчава развитието на екологичен транспорт.

Инвестициите в транспорта по линия на политиката на сближаване за периода между 2007 г. и 2013 г. ще бъдат концентрирани в районите по цел „Сближаване“. Средствата са разпределени по следния начин:

  • За проекти, свързани с трансевропейските транспортни мрежи, ще бъдат изразходвани 38 млрд. евро (11% от всички инвестиции в рамките на политиката на сближаване). Около половината от тези средства са предвидени за развитие на пътната инфраструктура, а другата половина – за развитие на железопътния транспорт.
  • Общо почти 41 млрд. евро (12% от общия бюджет) ще са на разположение за развитие на пътната инфраструктура, включително трансевропейски, национални, регионални и местни пътища.
  • За железопътната инфраструктура ще бъдат похарчени общо 23,6 млрд. евро (6,8%), включително по проекти за трансевропейски транспортни мрежи.
  • Предвидени са средства и за: градски транспорт – 8,1 млрд. евро (2,3%), пристанища и вътрешни водни пътища – 4,1 млрд. евро (1,2%), комбиниран транспорт и интелигентни транспортни системи - 3,3 млрд. евро (1%), и летища – 1,9 млрд. евро (0,5%).

Полезни връзки:

  • Европейска комисия - Транспорт EN
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии