Navigation path

Additional tools

Cestovný ruch

Európa je najvyhľadávanejšou turistickou destináciou. Cestovný ruch preto hrá kľúčovú úlohu v rozvoji mnohých európskych regiónov. Udržateľný cestovný ruch takisto zabezpečuje ochranu a rozširovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Európy. Cieľom politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 až 2013 je plne využiť cestovný ruch na účely udržateľného regionálneho rozvoja a tvorby pracovných miest.

Štrukturálne fondy a kohézny fond môžu poskytnúť nevyhnutnú podporu na zlepšenie konkurencieschopnosti a kvality cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Infraštruktúra vybudovaná na účely turistického ruchu prispieva k miestnemu rozvoju. Súčasne sa vytvárajú alebo udržiavajú pracovné miesta aj v priemyselne či poľnohospodársky zaostalejších oblastiach, či v mestských oblastiach, ktoré sú v štádiu obnovy. Cestovný ruch je preto dôležitým nástrojom na integráciu menej rozvinutých regiónov a ponúka im rovnaký prístup k výhodám, ktoré prináša rast.

Plánovaný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013 na oblasť cestovného ruchu v rámci politiky súdržnosti predstavuje viac ako 6 miliárd eur (1,8 % z celkového rozpočtu). Z toho 3,8 miliardy eur je určených na zlepšenie služieb cestovného ruchu, 1,4 miliardy eur na ochranu a rozširovanie prírodného dedičstva a 1,1 miliardy eur na zvyšovanie turistickej príťažlivosti jednotlivých regiónov. Podpora infraštruktúry a služieb súvisiacich s cestovným ruchom je takisto možná v rámci ďalších činností, ako sú napr. inovácie, podpora malých a stredných podnikov, informačné technológie a ľudský kapitál.

Užitočné odkazy:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá