Navigation path

Additional tools

Tūrisms

Eiropa ir pasaulē populārākais tūrisma galamērķis. Tādējādi tūrismam ir liela nozīme daudzu Eiropas reģionu attīstībā. Ilgtspējīgs tūrisms nodrošina arī Eiropas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un vairošanu. Kohēzijas politika 2007.–2013. gadā paredz pilnā mērā mobilizēt tūrismu par labu reģionu ilgtspējīgai attīstībai un darbavietu radīšanai.

Struktūrfondi un Kohēzijas fonds var sniegt būtisku atbalstu tūrisma konkurētspējas un kvalitātes uzlabošanā reģionālā un vietējā līmenī. Tūrisma infrastruktūras veicina vietējo attīstību, un darbavietas tiek radītas vai saglabātas pat tādos rajonos, kur rūpniecība vai lauksaimniecība pagrimst vai notiek pilsētu atjaunošana. Tādējādi tūrisms ir svarīgs rīks, lai integrētu mazāk attīstītos reģionus vai nodrošinātu tiem izaugsmes rezultātu vienlīdzīgu pieejamību.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES tiešais atbalsts tūrismam saskaņā ar kohēzijas politiku sasniegs vairāk nekā EUR 6 miljardus, kas ir 1,8 % no kopējā budžeta. Tūrisma pakalpojumu uzlabošanai ir piešķirti EUR 3,8 miljardi, dabas mantojuma aizsardzībai un attīstībai ir piešķirti EUR 1,4 miljardi un šī mantojuma sekmēšanai — EUR 1,1 miljards. Turklāt atbalstu tūrisma infrastruktūrām un pakalpojumiem var finansēt saskaņā ar citām budžeta pozīcijām, tādām kā inovācija, mazo un vidējo uzņēmumu veicināšana, informācijas tehnoloģiju pielietojums un cilvēkkapitāls.

Noderīgas saites:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi