Navigation path

Additional tools

Туризъм

Европа е водещата туристическа дестинация в света. Следователно туризмът играе важна роля за развитието на много европейски региони. Устойчивият туризъм също така гарантира опазването и подобряването на състоянието на европейското културно и природно наследство. Цел на политиката на сближаване за периода 2007-13 г. е да се мобилизира напълно туристическия сектор за постигане на устойчиво регионално развитие и създаване на работни места.

Структурните и кохезионните фондове могат да окажат съществена подкрепа за подобряване на конкурентоспособността и качеството на туризма на регионално и местно ниво. Инфраструктурата, изградена във връзка с туризма, допринася за местното развитие. Създават се или се запазват работни места в западащи индустриални или селски райони или в такива, преминаващи през етап на градско възстановяване. Поради това туризмът е важен инструмент за интегриране на по-слабо развитите региони или за осигуряване на тези региони на равен достъп до плодовете на растежа.

За периода между 2007 г. и 2013 г. планираните от ЕС средства за целева подкрепа на туризма по линия на политиката на сближаване възлизат на повече от 6 млрд. евро, което представлява 1,8% от общия бюджет. 3,8 млрд. евро са предвидени за подобряване на туристическите услуги, 1,4 млрд. евро - за опазване и подобряване на състоянието на природното наследство и 1,1 млрд. евро - за популяризиране на природни забележителности. Освен това изграждането на свързана с туризма инфраструктура и подобряването на туристическите услуги могат да бъдат подкрепяни и по други направления, например иновации, насърчаване на малки и средни предприятия, приложения на информационните технологии и човешки капитал.

Полезни връзки:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии