Navigation path

Additional tools

Landsbygdsutveckling

Regioner bestående till övervägande del av landsbygd täcker halva Europa och motsvarar omkring 20% av befolkningen. Enligt Europeiska kommissionens prognoser kommer fem miljoner arbetstillfällen att ha försvunnit från landsbygden fram till 2014. Diversifiering av den ekonomiska verksamheten och förbättrad livskvalitet i landsbygdsområden är en uppgift som delas av Europeiska unionens politik för landsbygdsutveckling och sammanhållningspolitiken. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) verkar således som ett komplement till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

ERUF verkar främst på följande områden:

  • Skapa andra arbetstillfällen än inom jordbruksverksamhet (nya företag, utveckling av turismverksamhet osv.);
  • Utveckla tillträdet till och förbindelserna mellan städer och landsbygdsområden, särskilt på informationssamhällets område;
  • Stöd till små och medelstora företag på jordbruks- (stöd till innovation och utveckling av nya produkter), livsmedels- eller skogsbruksområdet;
  • Förebygga risker på jord- och skogsbruksområdet;
  • Utveckla grundläggande infrastruktur i byar, särskilt i de nya medlemsstaterna.
  • Urban-Rural linkages English

Ingen segregering mellan stad och land inom sammanhållningspolitiken

Strukturfonderna gör samtidigt insatser i landsbygds- och i tätortsområden. Därför är det svårt att säga exakt hur stor del av utgifterna som går till landsbygdsutveckling. Nedan finns dock en tabell som ger en indikation om fördelningen av tillgängliga anslag inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007-2013, beroende på typ av territorium.

Konferenser:

  • Kopplingar mellan tätorter och landsbygd stimulerar hållbar utveckling i Europa - Seminarium - Bryssel 23 januari 2009

Användbara länkar:

Statistik:

Indikativ fördelning av strukturfonderna beroende på typ av territorium (i miljoner euro) för 2007-2013:

Territorium

 

ERUF

ESF

Strukturfonderna totalt

Landsbygdsområden

47 127

6 545

53 672

Områden med begränsad eller mycket begränsad befolkning

7 860

3

7 863

Bergsområden

6 037

344

6 381

Öar

3 916

281

4 197

Yttersta randområden

1 031

1 188

5 399

Områden med territoriellt samarbete
(mellan flera regioner/länder)

9 441

162

9 604

Tätbebyggda områden

99 261

9 706

108 967

Ej tillämpligt

90 509

57 844

148 353

Totalt

268 361

76 073

344 435

% landsbygdsområden i egentlig mening

17,6%

8,6%

15,6%

% landsbygdsområden i vidare mening

22,7%

9,1%

19,7%

EU regionalpolitik: Håll dig informerad