Navigation path

Additional tools

Razvoj podeželja

Pretežno podeželske regije pokrivajo polovico Evrope, v njih pa živi približno 20% prebivalstva. Po napovedih Evropske komisije naj bi do leta 2014 s podeželskih območij izginilo pet milijonov delovnih mest. Skupni nalogi politike razvoja podeželja Evropske unije in kohezijske politike sta diverzifikacija gospodarskih dejavnosti in izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS) torej dopolnjujeta Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Glavna področja delovanja ESRR so:

  • ustvarjanje delovnih mest zunaj kmetijskih dejavnosti (nova podjetja, razvoj turističnih dejavnosti itd.);
  • razvoj dostopa in povezav med mesti in podeželskimi območji, zlasti na področju informacijske družbe;
  • podpora majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) na kmetijskem (pomoči za inovacije in razvoj novih proizvodov), živilskopredelovalnem ali gozdarskem področju;
  • preprečevanje tveganj na kmetijskem in gozdarskem področju;
  • razvoj osnovne infrastrukture v vaseh, zlasti v novih državah članicah.
  • Urban-Rural linkages English

Brez ločevanja med mesti in podeželjem v okviru kohezijske politike

Strukturni skladi delujejo sočasno na podeželju in v mestih, zato je težko natančno določiti, kolikšen del izdatkov gre za razvoj podeželja. Kljub temu je v spodnji preglednici prikazana porazdelitev sredstev, ki so na voljo v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013, po vrsti ozemlja.

Konference:

  • Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe – Seminar – Bruselj, 23. januarja 2009

Koristne povezave:

  • Evropska komisija – Kmetijstvo in razvoj podeželja

Statistični podatki:

Okvirna porazdelitev strukturnih sredstev po vrsti ozemlja (v milijonih €) v obdobju 2007–2013:

Ozemlja

 

ESRR

ESS

Strukturni skladi
SKUPAJ

Podeželska območja

47 127

6 545

53 672

Redko ali zelo redko poseljena območja

7 860

3

7 863

Gore

6 037

344

6 381

Otoki

3 916

281

4 197

Najbolj oddaljene regije

1 031

1 188

5 399

Območja ozemeljskega sodelovanja
(med več regijami/državami)

9 441

162

9 604

Mestna območja

99 261

9 706

108 967

Se ne uporablja

90 509

57 844

148 353

Skupaj

268 361

76 073

344 435

% podeželskih območij stricto sensu

17,6%

8,6%

15,6%

% razširjenih podeželskih območij

22,7%

9,1%

19,7%

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji