Navigation path

Additional tools

Rozvoj vidieka

Regióny, v ktorých prevažuje vidiek, pokrývajú polovicu Európy a predstavujú okolo 20% populácie. Podľa prognóz Európskej komisie, do roku 2014 zanikne 5 miliónov pracovných miest na vidieku. Diverzifikácia hospodárskych aktivít a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach je spoločným poslaním politiky rozvoja vidieka Európskej únie a politiky súdržnosti. Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) dopĺňajú Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Hlavné oblasti opatrení realizovaných v rámci EFRR :

  • Vytváranie pracovných miest mimo poľnohospodárskych aktivít (nové podniky, rozvoj turistických aktivít atď.);
  • Rozvoj prístupu a spojení medzi mestami a vidieckymi zónami, najmä v oblasti informačnej spoločnosti;
  • Podpora malým a stredným podnikom (MSP) v poľnohospodárskej oblasti (pomoc zameraná na inováciu a na vývoj nových produktov), v oblasti agrokomplexu alebo lesníctva;
  • Prevencia rizík v poľnohospodárskej a lesníckej oblasti;
  • Rozvoj základných infraštruktúr na dedinách, obzvlášť v nových členských štátoch.
  • Urban-Rural linkages English

Žiadna segregácia medzi mestami a vidiekom v rámci politiky súdržnosti

Štrukturálne fondy zasahujú zároveň do vidieka a do mestských zón, preto je ťažké presne určiť, aká časť výdavkov ide na rozvoj vidieka. Tabuľka nižšie však uvádza rozdelenie príspevkov disponibilných v rámci politiky súdržnosti počas obdobia 2007-2013, podľa typu územia.

Konferencie:

  • „Spojenia mesto-vidiek podporujúce udržateľný rozvoj v Európe" - Seminár – Brusel dňa 23. januára 2009

Užitočné linky:

  • Európska komisia – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Štatistiky:

Informačné rozdelenie štrukturálnych fondov podľa typu územia (v miliónoch eurách) počas obdobia 2007-2013:

Územia

 

EFRR

ESF

Štrukturálne fondy
SPOLU

Vidiek

47 127

6 545

53 672

Slabo alebo veľmi slabo obývané zóny

7 860

3

7 863

Hory

6 037

344

6 381

Ostrovy

3 916

281

4 197

Najvzdialenejšie regióny

1 031

1188

5 399

Zóny územnej spolupráce
(medzi viacerými regiónmi/krajinami)

9 441

162

9 604

Mestské zóny

99 261

9 706

108 967

Neuplatniteľné

90 509

57 844

148 353

Spolu

268 361

76 073

344 435

% vidieka v prísnom slova zmysle

17,6%

8,6%

15,6 %

% rozšírený vidiek

22,7%

9,1%

19,7 %

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá