Navigation path

Additional tools

Rozwój obszarów wiejskich

Obszary o charakterze wiejskim pokrywają połowę Europy i są miejscem zamieszkania mniej więcej 20% populacji. Według prognoz Komisji Europejskiej, do 2014 roku zniknie 5 milionów miejsc pracy w sektorze rolniczym. Dywersyfikacja aktywności gospodarczej i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest wspólnym zadaniem polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej i polityki spójności. Działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są więc komplementarne do działalności Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Oto podstawowe obszary działania funduszu EFRR:

  • tworzenie miejsc pracy poza obszarem działalności rolniczej (nowe przedsiębiorstwa, rozwój działalności turystycznej itp.);
  • rozwój dostępności i powiązań pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi, w szczególności w zakresie rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego;
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), działających w obszarach rolnictwa (wspieranie innowacji i rozwoju nowych produktów), przemysłu rolnego i spożywczego lub leśnictwa;
  • zapobieganie ryzykom w dziedzinach rolnictwa i leśnictwa;
  • rozwój infrastruktury bazowej wsi, w szczególności na terenie nowych państw członkowskich Unii.
  • Urban-Rural linkages English

Brak podziału na „miasta i wieś” w ramach polityki spójności

Fundusze strukturalne działają jednocześnie na obszarach wiejskich i miejskich, dlatego też trudno jest dokładnie określić, jaka część wydatków przeznaczona jest na rozwój obszarów wiejskich. Mimo to poniżej przedstawiona jest tabela, wskazująca na podział alokacji środków w ramach polityki spójności w okresie 2007–2013, zależnie od typu wspieranych obszarów.

Konferencje:

  • „Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe” – Seminar – Brussels 23 January 2009 [„Powiązania pomiędzy obszarami miejskim i wiejskim jako wsparcie zrównoważonego rozwoju w Europie” – Seminarium, Bruksela, 23.01.2009]

Użyteczne linki:

  • Commission européenne – Agriculture et développement rural [Komisja Europejska – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich]

Statystyki:

Szacowany podział środków z funduszy strukturalnych w zależności od typu obszaru (miliony euro), w okresie 2007–2013:

Obszary

 

EFRR

EFS

SUMA
(fundusze strukturalne)

Obszary wiejskie

47.127

6.545

53.672

Obszary o niskiej lub bardzo niskiej gęstości zaludnienia

7.860

3

7.863

Obszary górskie

6.037

344

6.381

Wyspy

3.916

281

4.197

Regiony peryferyjne

1.031

1.188

5.399

Strefy współpracy terytorialnej (między regionami/krajami)

9.441

162

9.604

Obszary miejskie

99.261

9.706

108.967

Inne

90.509

57.844

148.353

Suma

268.361

76.073

344.435

% obszarów wiejskich sensu stricte

17,6%

8,6%

15,6%

% ogólnie pojętych obszarów wiejskich

22,7%

9,1%

19,7%

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe