Navigation path

Additional tools

Kaimo plėtra

Kaimo regionai sudaro pusę Europos ploto; juose gyvena apie 20 proc. gyventojų. Europos Komisijos duomenimis, iki 2014 m. kaimo vietovėse darbo vietų skaičius gali sumažėti 5 mln. Diversifikuoti ekonominę veiklą ir pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse siekiama Europos Sąjungos kaimo plėtros politika ir sanglaudos politika. Todėl kartu su Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondu (EŽŪKPF) veikia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Europos socialiniai fondai (ESF).

Pagrindinės ERPF veiklos sritys:

  • Ne žemės ūkio srities darbo vietų kūrimas (naujų įmonių, turizmo veiklos sričių plėtra ir kt.);
  • Miestų ir kaimo vietovių prieigos ir jungčių plėtra, pirmiausia informacinės visuomenės srityje;
  • Parama mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) žemės ūkio (pagalba skatinant inovacijas ir naujų produktų kūrimą), maisto perdirbimo ar miškininkystės sektoriuje;
  • Rizikos prevencija žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje;
  • Svarbiausios kaimų infrastruktūros plėtra, pirmiausia naujosiose valstybėse narėse.
  • Urban-Rural linkages English

Pagal sanglaudos politikos principus parama neskirstoma pagal miestus ar kaimus

Kadangi struktūriniai fondai vienu metu veikia kaimo ir miesto vietovėse, sudėtinga tiksliai nustatyti kaimo plėtrai skiriamą išlaidų dalį. Vis dėlto pateikiama lentelė, kurioje matyti asignavimų pagal 2007-2013 m. sanglaudos politiką paskirstymas pagal teritorijos tipą.

Konferencijos:

  • 2009 m. sausio 23 d. seminaras Briuselyje „Miesto ir kaimo ryšiai siekiant Europoje darnios plėtros“ ("Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe" - Seminar - Brussels 23 January 2009)

Naudingos nuorodos:

  • Europos Komisija – žemės ūkis ir kaimo plėtra (Commission européenne – Agriculture et développement rural)

Statistikos duomenys:

Struktūrinių fondų paskirstymas pagal teritorijos tipą (mln. eurų) 2007–2013 m.:

Teritorijos

 

ERPF

ESF

IŠ VISO
pagal struktūrinius fondus

Kaimo vietovės

47 127

6 545

53 672

Menkai ar itin menkai apgyvendintos vietovės

7 860

3

7 863

Kalnai

6 037

344

6 381

Salos

3 916

281

4 197

Itin atokūs regionai

1 031

1 188

5 399

Teritorinio bendradarbiavimo vietovės (jungiančios kelis regionus ar šalis)

9 441

162

9 604

Miesto vietovės

99 261

9 706

108 967

Netaikoma

90 509

57 844

148 353

Iš viso

268 361

76 073

344 435

Kaimo vietovių proc. siaurąja prasme

17,6%

8,6%

15,6%

Kaimo vietovių proc. plačiąja prasme

22,7%

9,1%

19,7%

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos