Navigation path

Additional tools

Развитие на селските райони

Селските райони съставляват половината от територията на Европа и обхващат около 20% от населението ѝ. Според прогнозите на Европейската комисия 5 милиона работни места в селските райони ще изчезнат до 2014 г. Разнообразяването на икономическите дейности и подобряването на качеството на живота в селските райони е мисия, залегнала в политиката за развитие на селските райони и кохезионната политика на ЕС. Работата на Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ) допълва дейността на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Основните области, в които ЕФРР участва активно, са следните:

  • Създаване на работни места извън селскостопанския сектор (нови предприятия, развиване на дейности, свързани с туризма и др.);
  • Създаване на достъп и връзки между градове и селски райони, особено в контекста на информационното общество;
  • Подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) от селскостопанския сектор (подкрепа за иновации и разработване на нови продукти), агро-хранителния сектор или горския сектор;
  • Контрол на риска в селскостопанския и горския сектор;
  • Изграждане на основна инфраструктура в селата, особено в новите държави-членки.
  • Urban-Rural linkages English

Без разделение между градовете/селата в рамките на кохезионната политика

Структурните фондове работят едновременно в селските и градските райони и, следователно, е трудно да се определи точно каква част от средствата се изразходват за развитие на селските райони. Въпреки това по-долу е представена таблица, която показва разпределението на средствата, налични за кохезионната политика в периода 2007-2013 г. по видове райони.

Конференции:

  • „Връзки между градските и селските райони, които насърчават устойчивото развитие в Европа“ – семинар – Брюксел, 23 януари 2009 г.

Полезни връзки:

  • Европейска комисия – Селско стопанство и развитие на селските райони

Статистически данни:

Индикативно разпределение на средствата от структурните фондове по видове райони (в милиони евро) за периода 2007-2013 г.

РАЙОНИ

 

ЕФРР

ЕСФ

ОБЩО
Средства от структурните фондове

Селски райони

47 127

6 545

53 672

Рядко или много рядко населени райони

7 860

3

7 863

Планински райони

6 037

344

6 381

Острови

3 916

281

4 197

Периферни региони

1 031

1 188

5 399

Райони на териториално сътрудничество
(между няколко региона/държави)

9 441

162

9 604

Градски райони

99 261

9,706

108 967

Неприложимо

90 509

57 844

148 353

Общо

268 361

76 073

344 435

% изключително селски райони

17,6%

8,6%

15,6%

% селски райони (в най-широк смисъл)

22,7%

9,1%

19,7%

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии