Navigation path

Additional tools

Nordirland: Peace-programmet

Peace III-programmet (2007-2013) är ett särskilt EU-strukturfondsprogram. Det har till syfte att stärka framstegen mot ett fredligt och stabilt samhälle och främja försoning i Nordirland och i Irlands gränsregion.

Programmet faller under målet Europeiskt territoriellt samarbete. Det har en sammanlagd budget på 333 miljoner euro, varav 225 miljoner kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det omfattar Nordirland och Irlands gränsregion (vilken omfattar grevskapen Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan och Sligo).

Peace III-programmet leds av ett särskilt EU-organ för programplanering EN.

Programmet har två prioriteringar:

Prioritet 1: Försoning mellan grupper

Syftet är att utmana inställningar i fråga om sekterism och rasism och att stödja konfliktlösning och medling på lokal nivå. Man stödjer genomförandet av strategiska modeller för samarbete mellan offentliga, privata och lokala sektorer som är inriktade på försoning, kulturell mångfald och jämlikhet. Dess syfte är att få till stånd meningsfulla initiativ som spänner över olika grupper och gränser, för att stärka förtroende och tolerans och minska graden av sekterism och rasism.

Prioritet 2: Bidra till ett gemensamt samhälle

Denna är inriktad på att förnya tätorts-, landsbygds- och gränsområden som framstår som övergivna, segregerade, underutnyttjade, hotfulla och/eller inte välkomnande och omvandla dem till gemensamma. Syftet med insatsen är att ta itu med problemen som hänger samman med åtskillnaden mellan olika samhällsgrupper och med de underliggande problemen med sekterism, rasism och fördomar, genom att främja utvecklingen av fysiska miljöer som inte är "märkta" med symboler som definierar dem som territorier tillhörande ena eller andra sidan av ett samhälle, utan som öppna och välkomnande för alla.


Arbetsgruppen för Nordirland

Ett viktigt initiativ för Nordirland från kommissionens sida är arbetsgruppen för Nordirland. Den tillsattes i samband med överenskommelsen om maktdelningen mellan Nordirlands två största partier i maj 2007. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso var den första betydande internationella politikern som besökte den nya försteministern Ian Paisley och hans vice försteminister Martin McGuinness. Han erbjöd sig att inrätta en arbetsgrupp inom kommissionen som skulle hjälpa Nordirland att dra mer nytta av EU och delta mer aktivt i EU:s politiska process för att skapa mer välstånd. I Europaparlamentets tidskrift uppgav José Manuel Barroso ett år senare att ”… regionen är präglad av en period av konflikter:ett starkt beroende av den offentliga sektorn, en benägenhet att undvika risker, låg entreprenörsanda med små investeringar i forskning och innovation, en bestående negativ bild av regionen hos internationella investerare, även om detta nu uppenbarligen håller på att förändras, samt en hög andel av befolkningen som tycks avskild från arbetslivet”. Därför förklarade han att arbetsgruppen skulle fokusera på ”att hjälpa regionen att skapa mer tillväxt och sysselsättning och på så sätt skapa fler ekonomiska möjligheter för befolkningen i syfte att stötta fredsprocessen”.

Arbetsgruppen för Nordirland leds av kommissionsledamoten med ansvar för regionalpolitik och samarbetar med de nordirländska myndigheterna. Den har utökats under årens lopp och består i dag av representanter från 17 av Europeiska kommissionens generaldirektorat (GD) som arbetar för socioekonomisk utveckling i vidare bemärkelse (GD Jordbruk, Klimatpolitik, Konkurrens, Kommunikationsnät, innehåll och teknik, Utbildning och kultur, Energi, Näringsliv, Miljö, Hälso- och konsumentfrågor, Inrikes frågor, Rättsliga frågor, Forskning och innovation, Havsfrågor och fiske, Skatter och tullar, Transport tillsammans med Regional- och stadspolitik samt Generalsekretariatet). Det löpande arbetet sköts av GD för regional- och stadspolitik. Europeiska investeringsbanken deltar också i arbetsgruppens möten. Arbetsgruppens ordförande är Ronnie Hall, chefsrådgivare, GD Regionalpolitik.

Arbetsgruppen är kommissionens första steg mot ett partnerskap med en specifik region inom flera olika politikområden. Informella kontakter, utbyte av information och gemensamma möten har bidragit till en förtrolig relation mellan kommissionen och den nordirländska förvaltningen.
Rapporten från arbetsgruppen för Nordirland

I april 2008 publicerade kommissionen en rapport om arbetsgruppens verksamhet pdf en med förslag på hur Nordirland kan gå vidare inom de olika politikområdena. Rapporten togs mycket välvilligt emot av Nordirland, som tog fram en egen åtgärdsplan för att genomföra förslagen. Åtgärderna omfattar flera olika områden, däribland transnationellt och gränsöverskridande samarbete, nätverkande (bland annat ett Peace-nätverk och innovationsnätverk med andra regioner i Europa), energieffektivitet och hantering av klimatförändringar, inrättande och bevarande av arbets- och utbildningstillfällen, forskningsinvesteringar samt företagsstöd.

Under årens lopp har arbetsgruppen för Nordirland arbetat troget och ofta utan att få erkännande i regionens politiska historia när de nya institutionerna och de politiska representanterna etablerade sig och började samarbeta. När José Manuel Barroso träffade den nya försteministern Peter Robinson och den nya vice försteministern Martin McGuinness i Bryssel den 9 december 2010 bekräftade han Europeiska kommissionens engagemang för Nordirland. Läs uttalandet efter mötet EN.

Peace-konferensen i januari 2013

Ett stort evenemang som anordnades på initiativ av kommissionsledamot Johannes Hahn var Peace-konferensen i Bryssel den 31 januari 2013. Under ett officiellt besök i regionen då Peace Bridge – som finansierades av Peace-programmet – invigdes i Derry/Londonderry uppgav Johannes Hahn att han ”ville ta med sig deras erfarenheter till Bryssel.Jag vill att de ska få bredast möjliga publik för sina resultat – främst för att de förtjänar vårt erkännande och vårt varma tack, men också för att jag tror att andra delar av världen kan lära sig av deras arbete.”
Han berättade att han var ”överväldigad av de människor” han träffade på resan. ”Människor från bägge sidor som hade förlorat nära och kära och som bär fysiska och psykiska spår från orostiderna.Deras berättelser är hisnande. Samma människor som för ett par år sedan bara ville varandra illa arbetar nu tillsammans för att bygga upp en ny, gemensam framtid. Deras passionerade engagemang och fasta beslutsamhet är värda allt beröm.
”Det är en hyllning till dem som har arbetat med Peace-programmen, och länder från hela världen har redan visat intresse för vad man hittills har åstadkommit, till exempel Ryssland, Palestina, Balkan, Colombia och Sydkorea. Det här är verkligen något att vara stolt över”, tillade han. Läs hela talet.

Nytt centrum för fredsbyggande och konfliktlösning Önskan att hjälpa andra delar av världen att ta sig ur konflikter och att vidareförmedla sina lärdomar ledde fram till beslutet att bygga ett centrum för fredsbyggande och konfliktlösning inom ramen för EU:s Peace-program. Centrumet kommer att förse allmänheten med resurser för internationellt utbyte och vidareförmedling av praktiska erfarenheter till regioner som håller på att ta sig ur konflikter, utbildning och forskning, stöd till studier och forskning samt till anordnade av konferenser, seminarier och sommarkurser, utställningsutrymmen och ett arkiv med permanenta och tillfälliga utställningar om hela befolkningens erfarenheter samt delade resurser och utrymmen för organisationer som arbetar med samhälleliga förbindelser och fredsbyggande.

Idén om att skapa ett centrum för fredsbyggande och konfliktlösning togs upp för första gången i kommissionens rapport om arbetsgruppen för Nordirland 2008. Då uppgav José Manuel Barroso att han var "imponerad av regionens politiska ledares önskan om att ge något tillbaka till Europa, till exempel genom att utveckla en resurs för konfliktlösning som kunde ge råd till övriga delar av Europa och resten av världen som har drabbats av samhälleliga motsättningar".

I juni 2012 valde man ut den grupp som skulle formge centrumet och i den ingår Studio Daniel Libeskind (SDL) New York. Daniel Libeskind kommer att övervaka utvecklingen av formgivningen. Att Daniel Libeskind är inblandad har stor betydelse för det nya centrumets internationella status. SDL har genomfört projekt överallt och rönt uppskattning i hela världen för sitt sätt att skapa kraftfulla byggnader med stor betydelse. Daniel Libeskind var till exempel hjärnan bakom ombyggnaden av Ground Zero i New York.

Centrumet för fredsbyggande och konfliktlösning kommer att öppnas 2015.

Användbara länkar:

  • Sammanhållningspolitiken 2007-2013 i Nordirland DEENFR
  • Sammanhållningspolitiken 2007-2013 i IrlandDEENFR
  • Europeiska kommissionens kontor i NordirlandEN
  • Särskilda EU-organet för programplanering EN
EU regionalpolitik: Håll dig informerad