Navigation path

Additional tools

L-Irlanda ta’ Fuq: Il-Programm ta’ Paċi

Il-Programm PAĊI III (2007-2013) huwa programm distint ta’ fondi strutturali tal-UE. Għandu bħala għan li jsaħħaħ il-progress lejn soċjetà paċifika u stabbli, u li jippromwovi r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u fir-Reġjun Konfinali tal-Irlanda.

Il-Programm jaqa’ taħt l-għan tal-Koperazzjoni Territorjali Ewropea. Għandu baġit totali ta’ € 333 miljun li € 225 miljun minnhom ġejjin mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Huwa jkopri l-Irlanda ta’ Fuq u r-Reġjun Konfinali tal-Irlanda (inklużi l-kontei ta’ Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan u Sligo).

Il-programm PAĊI III huwa ġestit mill - Korp ta’ Programmi Speċjali tal-UE EN.

Il-Programm għandu żewġ prijoritajiet:

Prijorità 1: Rikonċiljazzjoni tal-komunitajiet

Din għandha bħala għan li tisfida l-attitudnijiet lejn is-settariżmu u r-razziżmu u li tappoġġja s-solvien ta’ kunflitti u l-medjazzjoni fil-livell tal-komunità lokali. Hija tappoġġja l-implimentazzjoni ta’ mudelli strateġiċi ta’ kollaborazzjoni bejn is-setturi pubbliċi, privati u komunitarji li jiffukaw fuq ir-rikonċiljazzjoni, id-diversità kulturali u l-ugwaljanza. Għandha bħala għan li tistabbilixxi inizjattivi transkomunitarji u transkonfinali sinifikanti li jtejbu l-fiduċja u t-tolleranza, u jnaqqsu l-livelli ta’ settariżmu u razziżmu.

Prijorità 2: Kontribuzzjoni għal soċjetà komuni

Din timmira li ġġib ir-riġenerazzjoni taż-żoni urbani, rurali u konfinali li jidhru mitluqin, issegregati, sottoużati, ta’ theddida u/jew ta’ skumdità u t-trasformazzjoni tagħhom fi spazji komuni. L-intervent ifittex li jindirizza l-problemi ta’ separazzjoni tal-komunitajiet fi ħdan is-soċjetà u jindirizza l-problemi bażi tas-settariżmu, ir-razziżmu u l-preġudizzju billi jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ ambjenti fiżiċi li mhumiex ‘immarkati’ b’simboli li jiddefinixxuh bħala territorju ta’ parti waħda tal-komunità iżda bħala wieħed miftuħ għal u li jilqa’ lil kulħadd.


Task Force tal-Irlanda ta' Fuq

Inizjattiva importanti għall-Irlanda ta’ Fuq min-naħa tal-Kummissjoni ħadet il-forma tal-ħolqien ta' Task Force tal-Irlanda ta' Fuq (NITF - Northern Ireland Task Force). L-oriġini tagħha jinsabu fil-ftehim għall-istabbiliment mill-ġdid tal-arranġamenti ta' kondiviżjoni tas-setgħa fl-Irlanda ta' Fuq, f'Mejju 2007 li invovla liż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Il-President tal-Kummissjoni, Barroso kien l-ewwel figura politika internazzjonali anzjan li żar lil dak li kien il-Prim Ministru l-ġdid, is-Sur Ian Paisley u l-Viċi Prim Ministru tiegħu, Martin McGuinness. Offra li jistabbilixxi Task Force fi ħdan il-Kummissjoni sabiex din teżamina kif l-Irlanda ta' Fuq tista' tibbenefika aktar minn politiki tal-UE, u kif hija tista' tipparteċipa b'mod aktar attiv fil-proċess politiku tal-UE sabiex tiġi ġġenereta aktar prosperità. Huwa u jikteb fir-rivista tal-Parlament Ewropew sena wara, il-President Barroso qal li, "... fir-reġjun għadu jinħass l-effett tal-perjodu ta’ kunflitt: dipendenza għolja fuq is-settur pubbliku, tendenza kontra t-teħid ta’ riskji, livell baxx ta’ intraprenditorija b'investiment baxx fir-riċerka u l-innovazzjoni, il-perċezzjoni persistentament negattiva tar-reġjun għall-investituri internazzjonali, għalkemm dan jidher li biċ-ċar qed jinbidel kif ukoll proporzjon għoli tal-popolazzjoni li tidher mhux involuta fid-dinja tax-xogħol". B'hekk, huwa qal li t-Task Force sejra tpoġġi emfażi "fuq li tgħin lir-reġjun biex jiġġenera aktar tkabbir u impjiegi, u b'dan il-mod sabiex joħloq aktar opportunitajiet ekonomiċi għan-nies tiegħu sabiex jissaħħaħ il-proċess tal-paċi".

L-NTIF ħadmet fi ħdan il-Kummissjoni taħt l-awtorità tal-Kummissarju għall-Politika Reġjonali u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tal-Irlanda ta' Fuq. Hija espandiet tul is-snin u llum hija magħmula minn rappreżentanti tas-17-il Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (DĠs) li għandhom rwol fit-tħaddim tal-iżvilupp soċjo-ekonomiku fl-usa' sens tiegħu (l-Agrikoltura, l-Azzjoni Favur il-Kima, il-Politika dwar il-Kompetizzjoni, in-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet u t-Teknoloġiji tal-Komunikazzjonijiet, l-Edukazzjoni u l-Kultura, l-Enerġija, l-Intrapriża, l-Ambjent, is-Saħħa u l-Konsumaturi, l-Affarijiet Interni, il-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Iżvilupp, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, it-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali, it-Trasport flimkien mal-Politika Reġjonali u Urbana u s-Segretarjat Ġenerali). Hija ġestita fuq il-bażi ta' kuljum mid-DĠ għall-Politika Reġjonali u Urbana. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jipparteċipa wkoll fil-laqgħat tat-Task Force. L-NTIF hija ppreseduta u amministrata minn Ronnie HALL, il-Konsulenti Prinċipali, REGIO.

L-eżistenza tat-Task Force tirrappreżenta l-ewwel waħda għall-Kummissjoni f'termini tal-formazzjoni ta' sħubija mill-qrib speċifikament ma' reġjun wieħed li tkopri bosta oqsma politiċi ewlenin. Kuntatti informali, skambju ta' informazzjoni u laqgħat konġunti kkontribwew għall-istabbiliment ta' relazzjoni ta' fiduċja bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-amministrazzjoni tal-Irlanda ta' Fuq.

Ir-Rapport tat-Task Force tal-Irlanda ta' Fuq

F'April 2008, il-Kummissjoni ppubblikat rapport dwar ix-xogħol tagħha taħt l-NITF pdf en, li stabbilixxa numru ta' ideat u punti li għandhom jiġu esplorati mill-Irlanda ta' Fuq fl-oqsma politiċi differenti. L-Irlanda ta’ Fuq laqgħet ir-rapport b'mod favorevoli ħafna, u rreaġġixxiet billi fasslet pjan ta' azzjoni tagħha sabiex timplimenta s-suġġerimenti offruti. L-azzjonijiet koprew firxa ta' oqsma li inkludew il-kooperazzjoni transnazzjonali u transfruntiera, netwerking (inkluż netwerk ta' PEACE u netwerks ta' innovazzjoni ma' reġjuni oħrajn fl-Ewropa), l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-indirizzar tat-tibdil fil-klima, il-ħolqien u ż-żamma ta' opportunitajiet ta' impjiegi u l-iżvilupp ta' ħiliet, fuql-investiment fir-riċerka u l-appoġġ lill-intrapriżi.

Mas-snin, l-NTIF ħadmet bis-sħiħ, ta' spiss wara l-kwinti għall-istorja politika usa' fir-reġjun, hekk kif l-istituzzjonijiet il-ġodda u r-rappreżentanti politiċi ngħaqdu flimkien u stabbilixxew relazzjonijiet ta' ħidma. Meta ltaqa' mal-Prim Ministru l-ġdid, Peter Robinson, u l-Viċi Prim Ministru, Martin McGuinness, fi Brussell fid-9 ta' Diċembru 2010, il-President Barroso reġa' afferma l-impenn tal-Kummissjoni Ewropew lejn l-Irlanda ta' Fuq. Aqra d-dikjarazzjoni maħruġa wara l-laqgħa.

Konferenza ta' PEACE Jannar 2013

Avveniment maġġuri organizzat fuq inizjattiva tal-Kummissarju Hahn kienet il-Konferenza ta' PEACE fi Brussell, 31 ta' Jannar 2013. Wara żjara uffiċjali fir-reġjun, fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Peace Bridge f'Derry/Londonderry, iffinanzjat mill-programm PEACE, il-Kummissarju Hahn qal li "jixtieq iġib l-esperjenza tagħhom fi Brussell. Irrid l-akbar udjenza possibbli għall-kisbiet tagħhom - l-ewwelnett minħabba li jixraqilhom ir-rikonoxximent tagħna u l-grazzi tagħna, iżda wkoll minħabba li jiena nemmen li partijiet oħrajn tad-dinja jistgħu itgħallmu mix-xogħol tagħhom".

Huwa qal li huwa baqa' "impressjonat bin-nies" li ltaqa' magħhom f'dak il-vjaġġ. "Nies miż-żewġ komunitajiet li kienu tilfu persuni għeżież għalihom, u li jġarrbu l-feriti fiżiċi u mentali tal-inkwiet. L-istejjer tagħhom jibqgħu f'moħħok. L-istess nies li ftit tas-snin ilu xtaqu li jagħmlu biss deni lil xulxin, issa qegħdin jaħdmu id f'id sabiex jibnu futur ġdid flimkien. L-impenn passjonat tagħhom u d-determinazzjoni tant kbira tagħhom huma tassew ta' min ifaħħarhom".

Huwa kompla, "Huwa tribut għal dawk li ħadmu fuq il-programmi ta' PEACE, li diġà ntwera interess minn madwar id-dinja kollha fil-kisbiet tiegħu: mir-Russja, il-Palestina, il-Balkani, il-Kolombja, il-Korea t'Isfel. Din xi ħaġa li wieħed għandu jkun kburi biha". Aqra d-diskors sħiħ.

Ċentru Ġdid tal-Bini tal-Paċi u ta' Rikonċiljazzjoni Wara Kunflitti

Tabilħaqq, minħabba x-xewqa li tingħata għajnuna lil partijiet tad-dinja li jkunu ħierġin minn sitwazzjonijiet ta' kunflitt, u li l-għarfien li jkun ġie ggwadanjat jiġi esportat, ittieħdet id-deċiżjoni li jinbena, taħt il-programm PEACE tal-UE, iċ-Ċentru tal-Bini tal-Paċi u ta' Solvien ta' Kunflitti (PBCRC - Peace Building and Conflict Reconciliation Centre).  Iċ-Ċentru sejjer jipprovdi faċilitajiet lid-dinja inġenerali għal: l-iskambju internazzjonali, l-esportazzjoni tal-esperjenzi fil-qasam tar-reġjuni li jkunu ħierġin minn sitwazzjonijiet ta' kunflitt; l-edukazzjoni u r-riċerka, l-appoġġ għal studji u riċerka u l-għoti ta' konferenzi, workshops u skejjel tas-sajf; spazju għall-wirjiet u arkivju u wirjiet permanenti u temporanji relevanti għall-esperjenza tas-sezzjonijiet kollha tal-popolazzjoni; faċilitajiet kondiviżi u spazju għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu fir-relazzjonijiet komunitarji u l-bini tal-paċi.

L-idea tal-PBCRC ġiet oriġinarjament inkluża fir-rapport tal-Kummissjoni tal-NTIF tal-2008. Dak iż-żmien, il-President Barroso qal li huwa baqa' "impressjonat bix-xewqa tal-mexxejja politiċi tar-reġjun li jagħtu xi ħaġa lura lill-Ewropa, pereżempju, billi jiżviluppaw faċilità għas-solvien ta' kunflitti, li tipprovdi sors ta' pariri għal partijiet oħrajn tal-Ewropa, u għall-bqija tad-dinja li jkunu għaddejjin minn diviżjonijiet fil-komunità".

It-tim inkarigat mit-tfassil tal-PBCRC inħatar f'Ġunju 2012 u jinkludi lil Studio Daniel Libeskind (SDL) New York. Daniel Libeskind sejjer jara li l-iżvilupp tad-disinn miexi sew. L-involviment ta' Daniel Libeskind huwa sinifikanti ferm fl-istabbiliment tal-istatus internazzjonali taċ-Ċentru propost il-ġdid. SDL wettqu proġetti madwar id-dinja kollha u kisbu reputazzjoni dinjija għall-iżvilupp ta' binijiet ta' sinifikat u b'saħħithom, pereżempju Daniel Libeskind kien il-moħħ ewlieni wara l-iżvilupp mill-ġdid tas-sit ta' Ground Zero fi New York.

Il-PBCRC sejjer jiftaħ fl-2015.

Links utli:

  • Il-Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013 fl-Irlanda ta’ Fuq DEENFR
  • Il-Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013 fl-Irlanda DEENFR
  • L-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea fl-Irlanda ta’ Fuq EN
  • Korp ta’ Programmi Speċjali tal-UE EN
Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a