Navigation path

Additional tools

Ziemeļīrija

PEACE III programma (2007.–2013. gads) ir īpaša ES struktūrfondu programma. Tā vērsta uz progresa nostiprināšanu ceļā uz miermīlīgu un stabilu sabiedrību, kā arī saskaņas veicināšanu Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežu teritorijās.

Programma ir daļa no Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa. Tās kopējais budžets ir €333 miljoni, no kuriem €225 miljonus nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Tā ietver Ziemeļīriju un Īrijas pierobežu teritorijas (Kavanas, Donegalas Leitrimas, Lūtas, Monaganas un Sligo grāfistes).

PEACE III programmu pārvalda īpašā ES programmu organizācija EN.

Programmai ir divas prioritātes.

1. prioritāte. Kopienu samierināšana

Šīs prioritātes mērķis ir risināt attieksmes problēmas saistībā ar sektantismu un rasismu, kā arī atbalstīt konfliktu risināšanu un starpniecību vietējās kopienas līmenī. Prioritāte atbalsta tādu stratēģisku sadarbības modeļu īstenošanu starp valsts sektoru, privāto sektoru un kopienu, kuri būtu koncentrēti uz samierināšanu, kultūru dažādību un vienlīdzību. Tā cenšas izveidot mērķtiecīgas starpkopienu un pārrobežu iniciatīvas, kas uzlabo uzticēšanos un iecietību, kā arī mazina sektantismu un rasismu.

2. prioritāte. Ieguldījums kopējas sabiedrības izveidē

Šīs prioritātes mērķis ir atdzīvināt pilsētas, lauku reģionus un robežreģionus, kas šķiet pamesti, nošķirti, nepilnīgi izmantoti, apdraudoši un/vai neviesmīlīgi, un pārveidot šos reģionus kopīgi izmantojamās teritorijās. Šī iejaukšanās ir vērsta uz to, lai risinātu vienas sabiedrības kopienu nodalīšanās problēmas, kā arī problēmas, kas ir pamatā sektantismam, rasismam un aizspriedumiem, veicinot tādas fiziskās vides attīstību, kura nav „iezīmēta” ar simboliem, kas nosaka, ka tā ir vienas kopienas puses teritorija, bet kura būtu atvēra un viesmīlīga visiem.


Ziemeļīrijas darba grupa

Komisija ir uzsākusi būtisku iniciatīvu saistībā ar Ziemeļīriju, kuras rezultātā tika izveidota Ziemeļīrijas darba grupa (NITF). Šīs darba grupas pamatā ir starp divām galvenajām politiskajām partijām 2007. gada maijā noslēgtais līgums par ietekmes sadalījuma atjaunošanu Ziemeļīrijā. Komisijas priekšsēdētājs Barrozu bija pirmais augstākā līmeņa starptautiskās politikas pārstāvis, kas toreiz satikās ar jauno premjerministru Aienu Peisliju un viņa vietnieku Martinu Makginesu. Viņš piedāvāja izveidot Komisijā darba grupu, kas izvērtētu iespējas, kā Ziemeļīrija varētu gūt lielāku labumu no ES politikas un aktīvāk iesaistīties ES politikas procesā, lai vairotu reģiona labklājību. Gadu vēlāk priekšsēdētājs Barrozu Eiropas Parlamenta žurnāla rakstā minēja, ka “...reģionā joprojām jūtamas konflikta sekas –liela atkarība no publiskā sektora, raksturīga tendence neuzņemties risku un neattīstīta uzņēmējdarbība ar maziem ieguldījumiem pētniecībā un inovācijās, reģiona pastāvīgais negatīvais tēls starptautisko investoru skatījumā, kaut arī šobrīd tas mainās, un daudz šķietami neaktīvu iedzīvotāju darba vidē”. Tāpat arī viņš minēja, ka darba grupa liks uzsvaru uz “palīdzību reģionam, lai radītu vairāk darbavietu un palielinātu izaugsmi un tādējādi radītu vairāk ekonomisko iespēju reģiona iedzīvotājiem, vienlaicīgi atbalstot miera procesu”.

Ziemeļīrijas darba grupa (NITF) Komisijā darbojas ES reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāra pārraudzībā, cieši sadarbojoties ar Ziemeļīrijas iestādēm. Gadu gaitā darba grupa ir paplašinājusies, un šobrīd tajā ietilpst pārstāvji no 17 Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem (ĢD), kuriem plašā nozīmē ir savi uzdevumi sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanā (t.i., no Lauksaimniecības, Klimata politikas, Konkurences, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju, Izglītības un kultūras, Enerģētikas, Uzņēmējdarbības un rūpniecības, Vides, Veselības un patērētāju, Iekšlietu, Tieslietu, Pētniecības un inovācijas, Jūrlietu un zivsaimniecības, Nodokļu politikas un muitas savienības, Mobilitātes un transporta, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta, kā arī no Ģenerālsekretariāta). Ikdienā tās darbu vada Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD. Darba grupas sanāksmēs piedalās arī Eiropas Investīciju banka. Ziemeļīrijas darba grupas (NITF) priekšsēdētājs un vadītājs ir Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD galvenais padomdevējs Ronnie HALL.

Šī darba grupa ir pirmā ciešā partnerība, ko Komisija ir izveidojusi konkrētam reģionam, pievēršoties vairākām nozīmīgām politikas jomām. Neoficiāli sakari, informācijas apmaiņa un kopīgas sanāksmes ir palīdzējušas veidot uzticības pilnu gaisotni starp Komisijas dienestiem un Ziemeļīrijas valdību.

Ziņojums par Ziemeļīrijas darba grupu

2008. gada aprīlī Komisija publicēja ziņojumu par tās darbu NITF ietvaros pdf en, ieskicējot vairākas idejas un ieteikumus, ko Ziemeļīrijai vajadzētu izvērst dažādās politikas jomās. Ziemeļīrijā šis ziņojums tika novērtēts ļoti atzinīgi, un uz tā pamata tika izveidots rīcības plāns, lai īstenotu piedāvātos ieteikumus. Ir īstenoti pasākumi dažādās jomās, tādās kā pārrobežu un starptautiskā sadarbība, sadarbības tīklu veidošana (ieskaitot PEACE tīklu un inovāciju tīklus kopā ar citiem Eiropas reģioniem), energoefektivitāte un klimatu pārmaiņu risinājumi, darba iespēju izveide un saglabāšana, prasmju pilnveidošana, ieguldījumi pētniecībā un atbalsts uzņēmumiem.

Gadu gaitā NITF ir bieži neatlaidīgi klusībā strādājusi plašākā reģiona politikas kontekstā, kamēr jaunās iestādes un politikas pārstāvji nostiprinājās un veidoja darba attiecības. Kad komisijas priekšsēdētājs Barrozu 2010. gada 9. decembrī Briselē tikās ar jauno Ziemeļīrijas premjerministru Pīteru Robinsonu un viņa vietnieku Martinu Makginesu, viņš vēlreiz pauda Eiropas Komisijas atbalstu Ziemeļīrijai. Izlasiet pēc sanāksmes sagatavoto ziņojumu.

PEACE konference 2013. gada janvārī

Būtisks notikums bija pēc komisāra Johanesa Hāna iniciatīvas organizētā PEACE konference Briselē 2013. gada 31. janvārī. Pēc oficiāla reģiona apmeklējuma, kad Deri (Londonderi) tika atklāts PEACE programmas finansētais Peace Bridge (Miera tilts), komisārs Hāns minēja, ka viņš “vēlējās darīt šo pieredzi zināmu Briselē.Es vēlos, lai par šiem sasniegumiem uzzinātu pēc iespējas lielāka auditorija – pirmkārt tādēļ, ka šajā procesā iesaistītie cilvēki ir pelnījuši mūsu atzinību un pateicību, un otrkārt tādēļ, ka es uzskatu, ka citas pasaules daļas var mācīties no viņu paveiktā darba”.

Komisārs teica, ka “viņu aizkustināja cilvēki”, kurus viņš satika sava apmeklējuma laikā. “Tie ir cilvēki no abām kopienām, kuri ir zaudējuši savus tuviniekus un kuriem nemieri ir atstājuši gan fiziskas, gan garīgas rētas.Viņu stāsti ir satriecoši. Tie paši cilvēki, kuri pirms dažiem gadiem viens otram vēlēja tikai ļaunu, tagad strādā roku rokā, lai veidotu jaunu kopīgu nākotni. Viņu pašaizliedzīgā iestāšanās par mērķiem un absolūtā apņemšanās ir patiesi cildināma.”

Komisārs piebilda: “Šis ir veltījums tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistījušies PEACE programmās, par kuru sasniegumiem interesējas citas valstis visā pasaulē – Krievija, Palestīna, Balkāni, Kolumbija un Dienvidkoreja. Ar to jālepojas.” Iepazīstieties ar pilno runas tekstu.

Jauns miera veidošanas un konfliktu risināšanas centrs

Ņemot vērā lielo vēlmi palīdzēt citām pasaules daļām atgūties pēc konfliktu situācijām un eksportēt iegūtās zināšanas un pieredzi, tika pieņemts lēmums ES PEACE programmas ietvaros nodibināt Miera veidošanas un konfliktu risināšanas centru (PBCRC). Centrs nodrošinās lielākajai pasaules daļai resursus pasākumu īstenošanai šādās jomās: starptautiskā apmaiņa, lai eksportētu pieredzi, ko darbā guvuši reģioni, kas atgūstas pēc konfliktiem, izglītība un pētniecība, lai atbalstu pētījumus un pētniecību, kā arī organizētu konferences, seminārus un vasaras kursus, izstāžu telpas un arhīvi ar pastāvīgām un īslaicīgām iestādēm, kas attiecas uz visām iedzīvotāju grupām, koplietojamas telpas organizācijām, kas darbojas kopienu attiecību un miera veidošanas jomās.

Sākotnējā ideja par PBCRC izveidi bija iekļauta Komisijas 2008. gada ziņojumā par NITF. Tobrīd prezidents Barrozu teica, ka viņš bija “patīkami pārsteigts par reģionu politisko vadītāju vēlmi veidot atgriezenisko saiti ar Eiropu, piemēram, nodibinot konfliktu risināšanas iestādi, kas kalpotu kā ieteikumu avots pārējām Eiropas un pasaules daļām, kas piedzīvo kopienu sadalīšanos”.

PBCRC projektēšanas grupa tika izveidota 2012. gada jūnijā, un tā ietver Ņujorkas uzņēmumu Studio Daniel Libeskind (SDL). Daniels Libeskinds pārraudzīs projekta izstrādi. Daniela Libeskinda iesaistīšanās ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu jaunajam ierosinātajam centram starptautisku statusu. Uzņēmums SDL ir īstenojis projektus visā pasaulē un ieguvis starptautisku reputāciju attiecībā uz nozīmīgu un iespaidīgu ēku izveidi, piemēram, Daniels Libeskinds bija galvenais plānotājs Ground Zero (11. septembra terorakta vieta) atjaunošanā Ņujorkā.

PBCRC tiks atklāts 2015. gadā.

New Task Force report (October 2104): Northern Ireland in Europe: Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014

At the request of President Barroso, a new report of the NITF has been published. It presents the results of the partnership between the Commission and the authorities in the region in the promoton of new opportunities for growth and jobs. The report attests to a process of progressive integration over the past 7 years on the part of Northern Ireland into the European Union’s main policies, programmes and projects. In his introduction to the Report, the President said: "Over the past sixty years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across communities and across borders. There is no more striking modern example of this in Europe than that which has occurred both within Northern Ireland, and in its relations with its neighbours to the south. Northern Ireland can count on the European Commission in its efforts to ensure lasting peace and prosperity".

Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014 pdf

Noderīgas saites

  • Kohēzijas politika Ziemeļīrijā 2007.–2013. gadam DEENFR
  • Kohēzijas politika Īrijā 2007.–2013. gadam DEENFR
  • Eiropas Komisijas birojs Ziemeļīrijā EN
  • Īpašā ES programmu organizācija EN
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi