Navigation path

Additional tools

Pohjois-Irlanti: Rauhanohjelma

PEACE III -ohjelma (2007-2013) on aivan erilainen EU:n rakennerahasto-ohjelma. Sen tavoitteena on vahvistaa kehitystä kohti rauhanomaista ja vakaata yhteiskuntaa ja edesauttaa sovinnontekoa Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikunnissa.

Ohjelma kuuluu EU:n alueellisen yhteistyön tavoitteen piiriin. Sen kokonaisrahoitus on 333 miljoonaa euroa, josta 225 miljoonaa euroa on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Ohjelmaa toteutetaan Pohjois-Irlannissa ja Irlannin rajakreivikunnissa (Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan ja Sligo).

PEACE III -ohjelman hallinnoinnista vastaa erityinen EU:n ohjelmayksikkö (SEUPB) EN.

Ohjelmassa on kaksi painopistettä:

Painopiste 1: Sovinnonteko yhteisöjen välillä

Tavoitteena on vähentää suvaitsemattomuutta ja rasismia ja tukea riitojen ratkaisua ja sovittelua paikallisyhteisöjen tasolla. Painopisteestä tuetaan sellaisten julkisen, yksityisen ja yhdyskuntasektorin strategisten yhteistyömallien käyttöönottoa, joissa keskitytään sovinnontekoon, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Tarkoituksena on luoda yhdyskuntien ja raja-alueiden välille mielekkäitä aloitteita, joilla parannetaan luottamusta ja suvaitsevaisuutta ja vähennetään ennakkoluuloja ja rasismia.

Painopiste 2: Yhteisöllisyyden lisääminen

Tavoitteena on uudistaa autioituneita, jaettuja, harvaan asuttuja, uhkaavia ja/tai epäviihtyisiä kaupunki-, maaseutu- ja raja-alueita ja muuttaa niitä yhteisiksi alueiksi. Tukitoimilla pyritään ratkaisemaan toisistaan eristäytyneiden yhteisöjen ongelmia ja tarttumaan suvaitsemattomuuden, rasismin ja ennakkoluulojen taustalla oleviin ongelmiin kannustamalla luomaan fyysisiä ympäristöjä, joita ei ole erotettu symboleilla tietyn yhteisön alueeksi vaan jotka ovat avoimia ja yhteisiä kaikille.


Pohjois-Irlanti-työryhmä

Euroopan komission perustama Pohjois-Irlanti-työryhmä on tärkeä tuki Pohjois-Irlannin rauhanprosessille. Työryhmän taustalla on Pohjois-Irlannin kahden suurimman puolueen toukokuussa 2007 tekemä sopimus alueen vallanjakojärjestelyistä. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso oli ensimmäinen kansainvälinen johtava poliitikko, joka tapasi Pohjois-Irlannin tulevan pääministerin Ian Paisleyn ja varapääministerin Martin McGuinnessin. Barroso ehdotti, että komissioon perustettaisiin työryhmä, jonka tehtävänä olisi tarkastella, miten Pohjois-Irlanti voisi hyötyä EU:n politiikoista aiempaa enemmän sekä osallistua aktiivisemmin EU-tason päätöksentekoon alueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuotta myöhemmin Barroso kirjoitti Euroopan parlamentin lehdessä, että "…alueella näkyy jälkiä konfliktien ajalta: suuri riippuvuus julkisesta sektorista, haluttomuus riskinottoon, vähäinen yrittäjyys, vähäiset investoinnit tutkimukseen ja innovointiin, alueen kielteinen imago kansainvälisten sijoittajien silmissä (tosin se on nyt selvästi muuttumassa) sekä työelämän ulkopuolella olevan väestön suuri osuus." Lisäksi Barroso totesi, että työryhmän painopisteenä olisi "auttaa aluetta lisäämään kasvua ja työpaikkoja sekä luomaan näin väestölle enemmän taloudellisia mahdollisuuksia rauhanprosessin vahvistamiseksi."

Pohjois-Irlanti-työryhmä on toiminut komissiossa aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa ja läheisessä yhteistyössä

Pohjois-Irlannin viranomaisten kanssa. Työryhmä on laajentunut vuosien mittaan, ja nyt siihen kuuluu edustajia 17:stä Euroopan komission pääosastosta, joista jokainen edistää osaltaan sosioekonomista kehitystä laajimmassa merkityksessä. Edustettuina ovat seuraavat pääosastot: maatalous, ilmastotoimet, kilpailu, viestintäverkot ja teknologia, koulutus ja kulttuuri, energia, yritystoiminta, ympäristöasiat, terveys- ja kuluttaja-asiat, sisäasiat, oikeusasiat, tutkimus ja innovointi, meri- ja kalastusasiat, verotus ja tulliliitto, liikenne, alue- ja kaupunkipolitiikka sekä pääsihteeristö. Työryhmän päivittäistä toimintaa johtaa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto, ja sen kokouksiin osallistuu myös Euroopan investointipankin edustaja. Työryhmän puheenjohtajana toimii aluepolitiikan pääosaston pääneuvonantaja Ronnie Hall.

Kyseessä on ensimmäinen komission työryhmä, jossa on keskitytty läheiseen kumppanuuteen yhden tietyn alueen kanssa useilla tärkeillä politiikan aloilla. Epävirallisen yhteydenpidon, tietojenvaihdon ja yhteisten kokousten ansiosta komission ja Pohjois-Irlannin hallinnon välille on syntynyt luottamuksellinen suhde.

Raportti Pohjois-Irlanti-työryhmän työstä

Komissio julkaisi huhtikuussa 2008 raportin Pohjois-Irlanti-työryhmän työstä pdf en. Mukana on myös ehdotuksia toimiksi, joita Pohjois-Irlanti voisi toteuttaa eri politiikan aloilla. Raportti sai Pohjois-Irlannissa erittäin myönteisen vastaanoton, ja alueen hallitus laati oman toimintasuunnitelman esitettyjen ehdotusten toteuttamiseksi. Toimia on toteutettu muun muassa seuraavilla aloilla: kansainvälinen yhteistyö, verkostot (esimerkiksi PEACE-verkosto ja innovaatioverkostot muiden Euroopan alueiden kanssa), energiatehokkuus ja ilmastonmuutos, työpaikkojen luominen ja säilyttäminen sekä osaamisen kehittäminen, tutkimusinvestoinnit ja yritysten tukeminen.
Työryhmä on vuosien mittaan usein toiminut taustalla, kun alueen uudet toimielimet ja poliittiset edustajat ovat solmineet ja vakiinnuttaneet yhteistyösuhteita. Puheenjohtaja Barroso tapasi Pohjois-Irlannin pääministerin Peter Robinsonin ja varapääministerin Martin McGuinnessin Brysselissä 9. joulukuuta 2010. Barroso vahvisti Euroopan komission sitoumuksen Pohjois-Irlannin tukemiseen tapaamisen jälkeen antamassaan lausunnossa.

PEACE-konferenssi tammikuussa 2013

Komission jäsenen Hahnin aloitteesta Brysselissä 31. tammikuuta 2013 järjestetty PEACE-konferenssi oli merkittävä tapahtuma. Hahn teki aiemmin Pohjois-Irlantiin virallisen vierailun, jonka yhteydessä hän avasi PEACE-ohjelmasta rahoitetun rauhansillan (Peace Bridge) Derry-Londonderryssä. Vierailun jälkeen Hahn totesi haluavansa "tuoda heidän kokemuksensa Brysseliin. Haluan mahdollisimman laajan yleisön heidän saavutuksilleen, koska he ansaitsevat meidän tunnustuksemme ja kiitoksemme mutta myös koska uskon, että muualla maailmassa voidaan ottaa oppia heidän työstään."

Ihmiset, jotka Hahn tapasi matkallaan, tekivät häneen "suunnattoman vaikutuksen". "Tapasin ihmisiä molemmista yhteisöistä – ihmisiä, jotka ovat menettäneet läheisiään ja jotka kantavat vaikeiden aikojen fyysisiä ja henkisiä arpia. Heidän tarinansa ovat henkeäsalpaavia. Samat ihmiset, jotka muutama vuosi sitten halusivat toisilleen vain pahaa, työskentelevät nyt yhdessä uuden, yhteisen tulevaisuuden puolesta. Heidän sitoutuneisuutensa ja määrätietoisuutensa on todella ihailtavaa."

Hahn jatkoi vielä: "PEACE-ohjelmien parissa työskennelleille on suuri kunnia, että nämä saavutukset ovat jo herättäneet kiinnostusta kaikkialla maailmassa: Venäjällä, Palestiinassa, Balkanilla, Kolumbiassa ja Etelä-Koreassa. Tästä on syytä olla ylpeä." Lue koko puhe.

Uusi rauhanrakennus- ja konfliktinratkaisukeskus

EU:n PEACE-ohjelman puitteissa on päätetty rakentaa uusi rauhanrakennus- ja konfliktinratkaisukeskus (Peace Building and Conflict Reconciliation Centre, PBCRC). Rakentamispäätöksen taustalla on halu auttaa muita maita selviytymään konflikteista sekä jakaa Pohjois-Irlannissa saatuja kokemuksia ja tietoja. Keskuksen tarjonta tulee olemaan monipuolista: kansainvälistä tietojenvaihtoa, kokemusten vientiä konflikteista kärsineille alueille, koulutusta ja tutkimusta, tukea tutkimukseen, konferensseja, työpajoja ja kesäkursseja, näyttelytiloja ja arkisto kaikkien väestönosien kokemuksiin liittyville pysyville ja vaihtuville näyttelyille sekä yhteisiä tiloja yhteisösuhteiden ja rauhanrakennuksen parissa toimiville järjestöille.

Ajatus tällaisesta keskuksesta esitettiin alun perin komission Pohjois-Irlanti-työryhmää koskevassa raportissa vuonna 2008. Puheenjohtaja Barroso totesi tuolloin olevansa "vaikuttunut siitä, että alueen poliittiset johtajat haluavat vuorostaan antaa jotain Euroopalle, esimerkiksi perustaa konfliktinratkaisukeskuksen, joka toimisi neuvonantajana yhteisöjen jakaantumista koskevissa kysymyksissä muualla Euroopassa ja maailmassa.".

Keskuksen suunnitteluryhmä, johon kuuluu muun muassa Studio Daniel Libeskind (SDL) New York, nimitettiin kesäkuussa 2012. Daniel Libeskind valvoo keskuksen suunnittelua. Hänen mukanaolollaan on suuri merkitys uuden keskuksen kansainvälisen aseman kannalta. SDL on toteuttanut hankkeita eri puolilla maailmaa ja saanut mainetta vaikuttavien rakennusten suunnittelijana. Daniel Libeskind vastasi muun muassa New Yorkin Ground Zero -alueen yleissuunnittelusta.

Rauhanrakennus- ja konfliktinratkaisukeskus avataan vuonna 2015.

New Task Force report (October 2104): Northern Ireland in Europe: Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014

At the request of President Barroso, a new report of the NITF has been published. It presents the results of the partnership between the Commission and the authorities in the region in the promoton of new opportunities for growth and jobs. The report attests to a process of progressive integration over the past 7 years on the part of Northern Ireland into the European Union’s main policies, programmes and projects. In his introduction to the Report, the President said: "Over the past sixty years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across communities and across borders. There is no more striking modern example of this in Europe than that which has occurred both within Northern Ireland, and in its relations with its neighbours to the south. Northern Ireland can count on the European Commission in its efforts to ensure lasting peace and prosperity".

Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014 pdf

Hyödyllisiä linkkejä:

  • Koheesiopolitiikka vuosina 2007-2013 Pohjois-Irlannissa DEENFR
  • Koheesiopolitiikka vuosina 2007-2013 Irlannissa DEENFR
  • Euroopan komission toiminta Pohjois-Irlannissa EN
  • Erityinen EU:n ohjelmayksikkö (SEUPB) EN
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media