Navigation path

Additional tools

Põhja-Iirimaa: rahuprogramm

Programm PEACE III (2007-2013) on ELi struktuurifondide eriprogramm. Selle eesmärgiks on kindlustada areng rahumeelse ja stabiilse ühiskonna poole ning edendada Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialade lepitamist.

Programm on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi üks osa. Selle kogueelarveks on 333 miljonit eurot, millest 225 miljonit eurot eraldas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF). Programm katab Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialad (mille moodustavad Cavani, Donegali, Leitrimi, Louthi, Monaghani ja Sligo krahvkonnad).

Programmi PEACE III haldab EÜ programmide erikolleegium EN.

Programmil on kaks eesmärki.

1. eesmärk:kogukondade lepitamine

Sellega üritatakse muuta suhtumist sektantlusesse ja rassismi ning toetada konflikti lahendamist ja asjaosaliste lepitamist kohalikul tasandil. See toetab lepitamisele, kultuurilisele mitmekesisusele ja võrdsusele keskenduvate strateegiliste koostöömudelite rakendamist avaliku, era- ja kogukonna sektori vahel. Eesmärgiks on rajada sisukaid kogukonna-üleseid ja piiriüleseid algatusi, mis suurendaksid usaldust ja sallivust ning vähendaksid sektantlust ja rassismi.

2. eesmärk:jagatud ühiskonna toetamine

Sellega üritatakse taaselustada mahajäetud, eraldatud, alakasutatud, ohtlikke ja/või ebasõbralikke linnapiirkondi, maapiirkondi ja piirialasid ning muuta neid ühisruumiks. Sekkumisega üritatakse lahendada kogukondade eraldatuse probleeme ühiskonna sees ning tegeleda põhiprobleemidega nagu sektantlus, rassism ja eelarvamused, julgustades kõiki arendama füüsilisi keskkondi, et need poleks kogukonna mõnda osa määratlevate sümbolitega „tähistatud” territooriumid, vaid millest saaksid kõigile avatud ja külalislahked alad.


Põhja-Iirimaa töökond

Komisjoni olulised algatused Põhja-Iirimaa kohta on viinud Põhja-Iirimaa töörühma (NITF) loomiseni. Selle juured peituvad lepingus, mis nägi ette taastada mais 2007 Põhja-Iirimaal võimu jagamise kord kahe suurema poliitilise erakonna vahel. Komisjoni president Barroso oli esimene kõrgem rahvusvaheline poliitik, kes külastas tollast tulevast peaministrit hr Ian Paisleyt ja tema asepeaministrit Martin McGuinnessi. Ta tegi ettepaneku luua komisjonis töörühm, et uurida, kuidas saaks Põhja-Iirimaa EL-i poliitikast rohkem kasu lõigata ja suurema jõukuse loomiseks aktiivsemalt EL-i poliitilistes protsessides osaleda. Aasta hiljem kirjutas president Barroso Euroopa Parlamendi ajakirjas: „… piirkonnas avalduvad konfliktiperioodi jäljed:suur sõltuvus avalikust sektorist, kalduvus riske võtta, ettevõtluse madal tase väheste investeeringutega teadusuuringutesse ja innovatsiooni, püsiv negatiivne kuvand piirkonnast rahvusvahelistele investoritele, kuigi see on praegu selges muutumises, ja suure osa elanikkonna märgatav tööhõivest kõrvalejäämine.” Sellele tuginedes ütles ta, et töörühma rõhuasetused oleksid suunatud „piirkonna arengu ja sealsete töökohtade kasvu soodustamisele, loomaks sel moel rahvale rohkem majanduslikke võimalusi, et toestada seeläbi rahuprotsessi.”

Põhja-Iirimaa töörühm on komisjonis tegutsenud Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku ametialas ja tihedas koostöös Põhja-Iirimaa võimudega. See on aastate jooksul laienenud ja koosneb praegu 17 Euroopa Komisjoni peadirektoraadi (DG) esindajast, kelle ülesandeks on sotsiaalmajandusliku arengu edendamine kõige laiemas mõttes (põllumajandus, kliima, konkurentsipoliitika, kommunikatsioonivõrgustikud ja -tehnoloogia, haridus ja kultuur, energia, ettevõtlus, keskkond, tervishoid, siseküsimused, õigus, uurimis- ja arendustegevus, merendus ja kalandus, maksundus ja tollindus, transport koos regionaal- ja linnapoliitikaga ning peasekretariaat). Seda juhib igapäevaselt regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat. Töörühma kohtumistel osaleb ka Euroopa Investeerimispank. NITF-i esimees on ja seda juhib Ronnie HALL, peanõustaja, REGIO.

Töörühma olemasolu esindab komisjoni jaoks esmatähtsat, mis puudutab spetsiaalselt ühe piirkonnaga tiheda partnerluse loomist, kattes mitmeid poliitika võtmevaldkondi. Mitteametlikud kontaktid, teabevahetus ja ühised kohtumised on kaasa aidanud komisjoni teenistuse ja Põhja-Iirimaa administratsiooni vahelise usaldusliku suhtluse tekkimisele.

Põhja-Iirimaa töörühma aruanne

 Aprillis 2008 avaldas komisjon aruande oma tegevusest Põhja-Iirimaa töörühmas pdf en, mis tõi välja mitmeid ideid ja juhtlõngu, mida Põhja-Iirimaa erinevates poliitika valdkondades uurima peaks. Aruanne võeti Põhja-Iirimaal väga hästi vastu, mille tulemusel koostati oma tegevusplaan välja pakutud ettepanekute ellu viimiseks. Tegevused katavad mitmeid valdkondi, sealhulgas riikidevaheline koostöö, võrgustumine (kaasa arvatud rahuvõrk ja innovatsioonivõrgud teiste Euroopa piirkondadega), energiatõhusus ja kliimamuutustega tegelemine, tööhõivevõimaluste loomine ja säilitamine ning oskuste arendamine, teadusuuringutesse investeerimine ja ettevõtluse toetamine.

Aastate jooksul on NITF järjepidevalt töötanud selle nimel, et avardada piirkonna poliitilist pilti, kanda on kinnitanud uued institutsioonid ja poliitilised esindajad ning loodud on toimivad suhted. Kui president Barroso kohtus 2010. aasta 9. detsembril uue peaministri Peter Robinsoni ja asepeaministri Martin McGuinnessiga, kinnitas ta taas Euroopa Komisjoni pühendumust Põhja-Iirimaale. Lugege avaldust, mis kohtumise järel avaldati.

Rahukonverents jaanuaris 2013

Volinik Hahni algatusel organiseeriti 31. jaanuaril 2013 Brüsselis rahukonverents. Olles rahuprogrammi rahastatud Derry/Londonderry rahusilla avamise puhul ametlikul visiidil piirkonnas, ütles volinik Hahn: „Soovisin tuua nende kogemuse Brüsselisse.Tahan nende saavutused viia võimalikult paljudeni – esiteks seepärast, et nad väärivad meie tunnustust ja tänu, kuid ka seepärast, et olen veendunud, et muud maailma piirkonnad võivad nende tööst õppida.”

Ta ütles, et oli reisil kohatud inimestest haaratud. „Mõlema kogukonna inimesed, kes on kaotanud lähedasi ja kel on probleemidest füüsilised ja vaimsed armid –nende lood on hingematvad. Samad inimesed, kes vaid mõne aasta eest soovisid üksteisele ainult halba, töötavad nüüd külg külje kõrval, et rajada uus ühine tulevik. Nende kirglik pühendumus ja puhas otsusekindlus on tõeliselt kiiduväärt.

Ta jätkas: „Austusavaldusena neile, kes on rahuprogrammides töötanud, tuntakse nende saavutuste vastu huvi juba üle maailma: Venemaal, Palestiinas, Balkani riikides, Colombias ja Lõuna-Koreas. Selle üle tasub uhkust tunda.” Lugege kõne täisteksti

Uus rahu tagamise ja konfliktide lahendamise keskus

Soovist aidata teisi konfliktiolukordadest tekkivaid maailma osi ja saadud teadmiste edastamiseks tehti otsus rajada EL-i rahuprogrammi raames rahu tagamise ja konfliktide lahendamise keskus (PBCRC).  Keskus pakub maailmale vahendeid laias laastus järgmistes valdkondades: rahvusvaheline kaubavahetus, eksportimiskogemus piirkondadesse, mis on tekkinud konfliktide käigus; haridus ja teadus, õpingute ja teadusuuringute toetamine ning konverentside korraldamine, töötoad ja suvekoolid; näituseruumid ja arhiiv püsi- ja ajutisteks väljapanekuteks asjakohastest kogu rahvastikku puudutavatest valdkondadest; ühised hooned ja ruumid organisatsioonidele, kes tegelevad kogukonna suhete ja rahu tagamisega.

PBCRC idee lisati algselt komisjoni NITF-i 2008. aasta aruandesse. Siis ütles president Barroso: „mulle avaldab muljet piirkonna poliitiliste liidrite soov anda midagi Euroopale tagasi, näiteks luues konfliktide lahendamise keskuse, mis jagaks teistele Euroopa riikidele ja ülejäänud maailmale nõuandeid, kuidas kogukonna lagunemisel vastu pidada.

PBCRC disainitiim määrati juunis 2012 ja sinna kuulub ka Studio Daniel Libeskind (SDL) New York. Daniel Libeskind jälgib kujunduse arengut. Daniel Libeskindi kaasatus on uue keskuse rahvusvahelise staatuse kujunemisel märkimisväärse tähtsusega. SDL on projekte teinud kogu maailmas ja saavutanud ülemaailmse maine võimsate ja oluliste ehitiste loojana, näiteks oli Daniel Libeskind New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornide asupaiga Ground Zero uusarenduste peaplaneerija.

PBCRC avatakse aastal 2015.

New Task Force report (October 2104): Northern Ireland in Europe: Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014

At the request of President Barroso, a new report of the NITF has been published. It presents the results of the partnership between the Commission and the authorities in the region in the promoton of new opportunities for growth and jobs. The report attests to a process of progressive integration over the past 7 years on the part of Northern Ireland into the European Union’s main policies, programmes and projects. In his introduction to the Report, the President said: "Over the past sixty years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across communities and across borders. There is no more striking modern example of this in Europe than that which has occurred both within Northern Ireland, and in its relations with its neighbours to the south. Northern Ireland can count on the European Commission in its efforts to ensure lasting peace and prosperity".

Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014 pdf

Kasulikke linke:

  • Põhja-Iirimaa ühtekuuluvuspoliitika 2007-2013 DEENFR
  • Iirimaa ühtekuuluvuspoliitika 2007-2013 DEENFR
  • Euroopa Komisjoni büroo Põhja-Iirimaal EN
  • EÜ programmide erikolleegium EN
ELi regionaalpoliitika: Olge kursis