Navigation path

Additional tools

Severní Irsko: Mírový program

Program PEACE III (2007-2013) je speciálním projektem strukturálních fondů EU. Jeho cílem je posílit pokrok směřující k mírové a stabilní společnosti a podporovat mír v Severním Irsku i v pohraničních okresech Irska.

Program se řadí mezi cíle Evropské územní spolupráce. Disponuje celkovým rozpočtem 333 milionů EUR, z nichž 225 milionů EUR přichází z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Zahrnuje Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska (týká se krajů Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo).

Program PEACE III řídí Zvláštní oddíly programů EU EN

Program má dvě priority:

Priorita 1: Usmíření komunit

Ta se zaměřuje na změnu postojů k sektářství a rasismu a na podporu řešení konfliktů a smíru na lokální komunální úrovni. Podporuje implementaci strategických modelů spolupráce mezi veřejným, soukromým a komunálním sektorem, které se zaměřují na usmíření, kulturní rozmanitost a rovnost. Jejím cílem je vytvořit smysluplné mezikomunitní a přeshraniční iniciativy, které by zvýšily míru důvěry a tolerance a snížily úroveň sektářství a rasismu ve společnosti.

Priorita 2: Přispívání k vytvoření otevřené společnosti

Tato část se zaměřuje na obnovu měst, venkova a pohraničních oblastí, které jsou opuštěné, vyčleněné, málo využívané, nebezpečné nebo jen nepřívětivé. Takové oblasti je nutné transformovat a začlenit mezi ostatní prostory. Příslušní lidé se snaží řešit problémy komunit oddělených ze společnosti a řešit základní problémy sektářství, rasismu i jiných předsudků, a to podporou rozvoje prostředí, která nejsou ‚vyznačena‘ symboly definujícími je jako území pouze jedné části společnosti. Taková lokalita naopak musí působit jako otevřená a všem přívětivá.


Pracovní skupina pro Severní Irsko

Významnou iniciativou Komise týkající se Severního Irska bylo vytvoření pracovní skupiny pro Severní Irsko. Tento projekt vznikl na základě dohody z května 2007, která obnovila společnou vládu dvou hlavních politických stran v Severním Irsku. Předseda Komise José Manuel Barroso byl prvním významným politikem mezinárodního formátu, který navštívil tehdejšího nového premiéra Iana Paisleyho a vicepremiéra Martina McGuinnesse. Během své návštěvy nabídl, že Komise vytvoří pracovní skupinu, jejímž úkolem bude přezkoumat, jak by Severní Irsko mohlo více využívat výhod plynoucích z politik EU a jak by se mohlo aktivněji zapojit do politického procesu v EU a zvýšit tak svou prosperitu. O rok později předseda Barroso v časopise Evropského parlamentu napsal, že „…region nese stopy období konfliktu:vysoká míra závislosti na veřejném sektoru, tendence vyhýbat se rizikům, nízká míra podnikavosti a nedostatečné investice do výzkumu a inovací, přetrvávající negativní obraz regionu mezi zahraničními investory, byť zde nyní dochází ke zřetelným změnám, a vysoký podíl obyvatelstva, které se zdá být vzdáleno světu práce“. V souladu s tím dodal, že pracovní skupina se především bude snažit „pomoci regionu dosáhnout vyššího růstu a vytvářet větší počet pracovních míst. To povede ke vzniku většího počtu hospodářských příležitostí pro obyvatele a podpoří i mírový proces jako takový“.
Pracovní skupina pro Severní Irsko působí v rámci Komise pod vedením Komisaře pro regionální politiku a úzce spolupracuje s orgány Severního Irska. Během let se skupina rozrůstala a dnes je složena ze zástupců 17 generálních ředitelství Evropské komise (GŘ), která se podílejí na podpoře socioekonomického rozvoje v nejširším slova smyslu (generální ředitelství pro zemědělství, oblast klimatu, hospodářskou soutěž, komunikační sítě a technologie, vzdělávání a kulturu, energie, podnikání, životní prostředí, zdraví a spotřebitele, domácí záležitosti, spravedlnost, výzkum a inovace, námořní záležitosti a rybolov, daně a cla, mobilitu a dopravu spolu s generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politikou a generálním sekretariátem). Běžnou činnost pracovní skupiny řídí GŘ pro regionální a městskou politiku. Zasedání pracovní skupiny se účastní také zástupce Evropské investiční banky. Předsedou pracovní skupiny pro Severní Irsko je Ronnie HALL, který zastává funkci hlavního poradce na GŘ pro regionální a městskou politiku.
Existence pracovní skupiny je pro Komisi prioritou, pokud jde o vytváření těsného partnerství s konkrétním regionem, které zahrnuje několik základních politických oblastí. Neformální kontakty, výměna informací a společná jednání přispívají k vytváření vztahu důvěry mezi útvary Komise a orgány Severního Irska.
Zpráva pracovní skupiny pro Severní Irsko

V dubnu 2008 Komise zveřejnila zprávu o činnosti pracovní skupiny pro Severní Irsko pdf en, která přinesla celou řadu námětů a podnětů, kterými by se Severní Irsko mělo v různých politických oblastech zabývat. Zpráva se v Severním Irsku setkala s velmi příznivým ohlasem a tamní orgány na jejím základě vypracovaly vlastní akční plán realizace navrhovaných opatření. Plán se týká celé řady oblastí včetně mezinárodní i přeshraniční spolupráce, vytváření sítí (např. sítě PEACE a inovačních sítí vytvářených s dalšími evropskými regiony), úspory energie a řešení problémů spojených se změnami klimatu, vytváření a udržování zaměstnanosti, rozvoje dovedností či investic do výzkumu a podpory podnikání.
Během let pracovní skupina pro severní Irsko vytrvale pracovala, často v zákulisí širšího politického dění v regionu, zatímco nové instituce a noví političtí představitelé získávali zkušenosti a navazovali fungující vztahy. Když se předseda Komise José Manuel Barroso sešel 9. prosince 2010 v Bruselu s novým premiérem Peterem Robinsonem a vicepremiérem Martinem McGuinnessem, znovu potvrdil závazky Evropské komise vůči Severnímu Irsku. Text prohlášení vydaného po schůzce

Konference PEACE pořádaná v lednu 2013

Významnou událostí organizovanou z iniciativy komisaře Hahna byla Konference PEACE pořádaná 31. ledna 2013 v Bruselu. Komisař Hahn uskutečnil oficiální návštěvu regionu při příležitosti otevření Mostu míru (Peace Bridge) v Derry/Londonderry, jehož stavba byla financována z programu PEACE, a při té příležitosti uvedl, že by „si přál přenést tento zážitek do Bruselu.Chci, aby tento úspěch měl co nejširší publikum – zaprvé proto, že si naše uznání a díky zaslouží, ale také proto, že pro jiné části světa může být poučení z práce těchto lidí užitečné.“
Uvedl, že byl „ohromen lidmi“, s nimiž se během cesty setkal. „Lidmi z obou komunit, kteří ztratili své blízké a kteří si z těžkého období nesou jizvy na těle i na duši.Jejich příběhy jsou neuvěřitelné. Jsou to titíž lidé, kteří si o několik let dříve vzájemně přáli jen to nejhorší, teď však ruku v ruce spolupracují při vytváření nové společné budoucnosti. Jejich nasazení a odhodlání skutečně zaslouží chválu.“
Dále pokračoval: „Pro všechny, kdo se zapojili do práce na programech PEACE, je poctou, že se o jejich úspěchy zajímají lidé na mnoha místech ve světě:v Rusku, Palestině, na Balkáně, v Kolumbii i v Jižní Koreji. Je to něco, na co můžete být hrdí.“ Celý text projevu

Nové Centrum pro budování míru a řešení konfliktů

Ve snaze pomáhat jiným částem světa, které se zotavují z konfliktů, a v zájmu vývozu získaného know-how bylo rozhodnuto vytvořit v rámci programu EU PEACE Centrum pro budování míru a řešení konfliktů (PBCRC).  Centrum bude poskytovat prostředky, které budou světu volně k dispozici pro: mezinárodní výměnu, vývoz zkušeností na tomto poli do regionů, které se zotavují z konfliktů; vzdělávání a výzkum, podporu studií a výzkumu a organizaci konferencí, seminářů a letních škol; výstavní prostory a archivy s trvalými i dočasnými expozicemi, které se týkají zkušenosti všech segmentů obyvatelstva; společná zařízení a společné prostory pro organizace zabývající se vztahy mezi komunitami a budováním míru.
Myšlenka PBCRC byla původně zařazena již do zprávy Komise o pracovní skupině pro Severní Irsko z roku 2008. Předseda Komise José Manuel Barroso tehdy uvedl, že na něj „velmi zapůsobilo přání politických představitelů regionu něco Evropě vrátit, například založit organizaci pro řešení konfliktů, která by mohla poskytovat poradenství dalším částem Evropy i jiným částem světa trpícím rozkolem mezi různými komunitami“.

V červnu 2012 byl ustaven přípravný tým pro založení PBCRC, v němž působí také společnost Studio Daniel Libeskind (SDL) New York. Daniel Libeskind bude mít na starosti architektonickou stránku příprav. Účast Daniela Libeskinda významně přispívá k tomu, aby nové navrhované centrum získalo mezinárodní postavení. Studio SDL realizovalo projekty po celém světě a dosáhlo mezinárodní proslulosti díky stavbám významných budov. Daniel Libeskind byl například autorem hlavního plánu přestavby lokality Ground Zero v New Yorku.

Centrum PBCRC bude otevřeno v roce 2015.

Užitečné odkazy:

  • Politika soudržnosti v Severním Irsku pro roky (2007 – 2013) DEENFR
  • Politika soudržnosti v Irsku pro roky 2007 – 2013 DEENFR
  • Kancelář Evropské Komise v Severním Irsku EN
  • Zvláštní oddíly programů EU EN
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média